Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus jõustas Viru vangla korratuses osalenud kinnipeetavate süüdimõistmise

29. juuli 2020
PrintPDF

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse ja jõustas maakohtu otsuse, millega mõisteti Viru vangla 17 kinnipeetavat süüdi 2015. aastal vangla massilises korratuses osalemises.

Kriminaalasjas tuvastasid kohtud, et Viru vangla ühe osakonna 17 kinnipeetavat lõhkusid ühiselt ja kooskõlastatult vangla juhtkonna tähelepanu saamiseks ja juhtkonna otsustustele vastuseisu väljendamiseks 10 kambri aknad. Samuti lõhkus mitu kinnipeetavat oma kambri tualettpoti loputuskasti kaaned. Selline tegevus on vastuolus vangistusseadusega, mille järgi on kinnipeetav kohustatud vanglas julgeoleku tagamiseks suhtuma heaperemehelikult talle usaldatud esemetesse ja pidama korras tema kasutuses olevad ruumid. Seega osalesid süüdistatavad vangla sisekorra vastastes toimingutes.

Viru Maakohus tunnistas kinnipeetavad süüdi. Maakohtu hinnangul sai süüdistatavate käitumist lugeda massiliseks korratuseks kinnipidamiskohas. Tartu Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ning mõistis süüdistatavad õigeks. Ringkonnakohtu sõnul ei ohustanud kambriakende lõhkumine piisavalt konkreetselt ja vahetult vangla julgeolekut ning vangistuse täideviimist.

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu õigeksmõistva otsuse ja jõustas maakohtu otsuse süüdimõistmise osas. Kriminaalkolleegium selgitas, et allumatus vangla sisekorrale ründab otseselt riigivõimu teostamist ja selles osalejate paljusus toob üldjuhul kaasa ohu vangla julgeolekule ja vangistuse täideviimisele. Seetõttu ei eelda massiline korratus kinnipidamiskohas, et oht selle julgeolekule, kellegi elule, tervisele või varale oleks alati vahetu või konkreetne.

Praegusel juhul väljendus massiline korratus paljude kinnipeetavate ühises allumatuses vangla sisekorrale. Kuigi süüdistatavad viibisid üksi või kahekaupa lukustatud kambrites, oli nende valjuhäälne tegevus kuulda ka väljapoole kambreid ning korra taastamiseks tuli vanglal kaasata valvureid teistest osakondadest. Seega polnud tegemist üksikute eraldiseisvate korrarikkumistega.

Süüdimõistva otsuse jõustamise tõttu peavad kriminaalmenetluse kulud hüvitama süüdimõistetud.

Riigikohtu otsust saab lugeda kohtu kodulehelt: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=1-16-9323/410 

 

Iris Raudsik
Kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
iris [dot] raudsikatriigikohus [dot] ee
+372 7309 025