Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: kinnistu ja sõidutee vahelist haljasala peab hooldama tee omanik

14. juuni 2011
PrintPDF
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas täna Tartu Linnavolikogu 19. septembri 2002. aasta määruse osaliselt põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks. Määrus kohustas teeäärsete kinnistute omanikke ja valdajaid hooldama lisaks kõnniteele ka oma kinnistu ja sõidutee vahele jäävat haljasala ja muud ala.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis, et ehkki kohaliku omavalitsuse korralduse seadus lubab analoogset koormist kinnistu omanikule panna, on see teemaa* puhul vastuolus teeseadusega. Teeseaduse kohaselt korraldab teehoidu tee omanik ja kohalike teede hoidu valla- või linnavalitsus. Sama seadus kohustab avalikult kasutatava tee omanikku hoidma tee kehtestatud nõuetele vastavas seisundis. Tee seisundinõuded on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega ning see sätestab ka rohu lubatud suurima kõrguse tänava eraldusribal ja teemaal tänavaäärsel haljasalal.

Riigikohus leidis, et teeseadus ei luba teemaa korrashoiu kohustust koormisena panna isikule, kes ei ole teemaa omanik. Vaid kinnistu kõrval teemaal asuva kõnnitee suhtes teeb seadus erandi ning seal peab heakorratöid tegema kinnistu kasutaja.

Kohtuasi sai alguse Tartu linnas asuva kinnistu omaniku ja Tartu linnavalitsuse vahelisest vaidlusest selle üle, kas kinnistu omanik  peab niitma oma kinnistu ja tänava vahele jäävat mururiba. Tartu linnavalitsus karistas kinnistuomanikku niitmiskohustuse täitmata jätmise eest rahatrahviga. Kinnistu omanik vaidlustas trahvi maakohtus. Maakohus jättis niitmiskohustust sätestava määruse põhiseadusega vastuolu tõttu kohaldamata. Sellele järgnes põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus Riigikohtus.

*Teemaa on maa, mis on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks (nt sõidutee, kõnnitee, parkla, teepeenar, haljastusriba) ja teehoiu korraldamiseks.

OTSUS

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja