Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus küsib Euroopa Kohtult eelotsust linnudirektiivi tõlgendamiseks raievaidluste lahendamisel

19. Detsember 2023
PrintPDF

Riigikohtu halduskolleegium otsustas OÜ Voore Mets ja AS Lemeks Põlva kaebuste lahendamiseks küsida eelotsust Euroopa Kohtult. Kaebajad ja Keskkonnaamet vaidlevad Riigikohtus mh selle üle, millal võib pesitsevate lindude kaitse tagamiseks keelata lage- ja harvendusraied.

Mõlemad kaebajad olid saanud Keskkonnaametilt raieloa ja tegid 2021. a kevadel vastavatel kinnistustel raietöid. 2021. a mai teises pooles said mõlemad ettevõtted Keskkonnametilt aga korralduse lindude pesitsemise kaitseks raietööd viieks päevaks peatada. Mõlema ettevõtte puhul pikendati hiljem keeldu kuni sama aasta kesksuveni.  

Linnudirektiiv keelab lindude häirimise ja nende pesade tahtliku kahjustamise, iseäranis haudumise ja poegade üleskasvatamise ajal. Euroopa Kohtu senistele selgitustele vaatamata on käesolevas kohtuasjas kerkinud üles küsimusi, millele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu linnudirektiiv ning Euroopa Kohtu praktika selget vastust ei anna. 

Riigikohtul pole piisavat kindlust, millistel asjaoludel lugeda lindude kahjustamine tahtlikuks ja millistel erandjuhtudel oleks tahtlik lindude kahjustamine metsatööde tegemisel lubatav. Üheks selliseks erandjuhuks võib olla tõsise kahju vältimine metsadele, kuid on ebaselge, kas erandi saab sel juhul teha tõsise majandusliku kahju vältimiseks metsanduses ning kas selline kahju võib seisneda metsa raiumisest saadava tulu äralangemises või ülemäärases vähenemises. Vaidluse all on ka see, kuidas tuleb raiutavas metsas tuvastada pesitsevad linnud, kuidas hinnata lindudele ning nende pesadele ja munadele avalduvat ohtu ning millises ruumilises ja ajalises ulatuses on piirangud selle ohu vältimiseks vajalikud.

Riigikohtu hinnangul ei saa olla mõistlikku kahtlust, et lindude pesitsusajal toimuv lageraie toob suurema või väiksema kindlusega kaasa pesade ja munade hävitamise, samuti koorunud linnupoegade hukkumise ning lindude häirimise, kui on alust lähtuda sellest, et linnud pesitsevad metsaeraldisel arvestataval hulgal. Harvendusraie puhul on linnupesade hävimise ja poegade hukkumise risk väiksem, sest metsast raiutakse valikuliselt välja vaid osa puid. 

Kolleegiumi hinnangul on kaalukaid argumente selleks, et pidada võimalikuks erandit, mis lubaks viidatud keeldudest kalduda kõrvale tõsise kahju vältimiseks metsanduses, ning et selline kahju võiks põhimõtteliselt seisneda ka metsa raiumata jäämisest saadava tulu äralangemises.

Ootamata ära Euroopa Kohtu seisukohta linnudirektiivi tõlgendamise põhimõttelistes küsimustes ei pea kolleegium võimalikuks anda lõplikku hinnangut konkreetsetes kaebustes. 

Kohtumäärusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.

 

 

Teate sisestas:
Sandra Sommer
pressiesindaja
5333 9846, 730 9042
sandra [dot] sommeratriigikohus [dot] ee