Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus küsib üleliigse laovaru asjas Euroopa Kohtult eelotsust

18. märts 2011
PrintPDF
Riigikohtu halduskolleegium  pidas vajalikuks AS Pimix kaebuse lahendamiseks küsida eelotsust Euroopa Kohtult. AS Pimix ning Põllumajandusministeerium ja Maksu- ja Tolliamet vaidlevad üleliigse laovaru tasu määramise üle.

Selleks, et vältida kümne uue liikmesriigi Euroopa Liiduga liitumisel põllumajandustoodete turu moonutamist, nähti Euroopa Liidu õiguses põllumajandustoodete ülemäärase  varu omanikele ette tasu maksmise kohustus. Põllumajandusministeerium leidis, et AS Pimix omas Eesti Euroopa Liiduga ühinemise ajal 1. mail 2004 põllumajandustoote (või) üleliigset laovaru. Maksu- ja Tolliamet määras sellele vastava üleliigse laovaru tasu.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 ja Euroopa Kohtu praktika kohaselt saavad üksikisikute kohustused tuleneda vaid sellistest Euroopa Liidu õigusaktidest, mis on liikmesriigi keeles Euroopa Liidu Teataja paberväljaandes avaldatud. Euroopa Kohtu seisukoha edasiarenduse kohaselt ei välista liikmesriigi keeles avaldamata jätmine isikutele kohustuste panemist juhul, kui liikmesriik on Euroopa Liidu määruse ülevõtmiseks vastu võtnud asjakohase seaduse. Praegusel juhul on selliseks seaduseks üleliigse laovaru tasu seadus.

Eelotsusetaotluse eesmärgiks on saada Euroopa Kohtult vastus küsimusele, kas üksikisikule on võimalik Euroopa Liidu õigusaktist tulenevaid kohustusi panna juhul, kui liikmesriik on siseriiklikus seaduses  piirdunud vaid viidetega nõuetekohaselt avaldamata Euroopa Liidu õigusaktile. Seejuures ei sätesta  siseriiklik õigus kõiki maksusuhte olulisi elemente ega võimalda üleliigse laovaru tasumiseks kohustatud isikul mõista maksukohustuse ulatust.

Vajadust küsida Euroopa õiguse selgitamiseks Euroopa Kohtult eelotsust möönsid vaidluse lahendamisel  Riigikohtus  ka Põllumajandusministeerium ja AS  Pimix esindajad.


KOHTUMÄÄRUS

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja