Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus peatas neljaks kuuks jäätmeseaduse normi kehtivuse

25. september 2014
PrintPDF
Riigikohus kuulutas täna, 25. septembril põhiseaduslikkuse järelevalvemenetluses määruse, milles peatab kohalike omavalitsuste taotlusel

jäätmeseaduse muutmise seaduse jõustumise kuni Riigikohtu otsuse jõustumiseni.

Kolleegiumi hinnangul võib jäätmeseaduse muutmise seaduse § 1 punkt 1 riivata taotlejate põhiseaduse § 154 lõikega 1 tagatud kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigust kui omavalitsusüksuste olulisimat põhiseaduslikku tagatist.

Kolleegium leidis, et jäätmeseaduse muutmise seaduse jõustumine on vaja edasi lükata, sest selle seaduse jõustumisega 1. oktoobrist 2014 võivad kaasneda negatiivsed tagajärjed taotlejate finantsautonoomiale.

Juhul, kui kohtumenetluses peaks leidma kinnitust taotlejate väide, et jäätmeseaduse muutmise seaduse § 1 punkt 1 tunnistataks kehtetuks, oleks põhiseaduspärase olukorra taastamine raskendatud ilma seadusandja täiendavate sammudeta. Sellisel juhul võib kohtuotsusega taotlejate õiguste kaitse ilma õigustloova akti jõustumise peatamise taotlust rahuldamata osutuda oluliselt raskendatuks või isegi võimatuks.

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse § 12 järgi võib Riigikohus menetlusosalise põhistatud taotluse alusel või omal algatusel põhistatult peatada vaidlustatud õigustloova akti või selle sätte jõustumise või välislepingu jõustamise kuni Riigikohtu otsuse jõustumiseni.

Määrus 3-4-1-34-14

Lisainfo:


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846