Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus rahuldas Edgar Savisaare hagist loobumise avalduse

20. November 2015
PrintPDF
Tänase kohtumäärusega võttis Riigikohtu tsiviilkolleegium vastu Edgar Savisaare hagist loobumise avalduse ja lõpetas kohtuasja menetluse.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS § 431 lg 2 ja § 684) kohaselt tühistab kõrgema astme kohus, mis menetluse lõpetab, ühtlasi alama astme kohtu lahendi või lahendid. Eeltoodust juhindudes tühistas kolleegium Harju maakohtu 16. mai 2014. a otsuse ja Tallinna ringkonnakohtu 30. oktoobri 2014. a otsuse tsiviilasjas nr 2-13-59261.

Hagist loobumise korral kannab hageja kostja menetluskulud. Seega jäävad Tuuli Kochi ja AS-i Postimees menetluskulud kõigis kohtuastmetes Edgar Savisaare kanda ja Edgar Savisaare menetluskulud tema enda kanda. Menetluskulude rahalise suuruse kindlaksmääramiseks tuleb kostjal esitada menetluskulude nimekiri Riigikohtule hiljemalt 14. detsembril 2015.

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikule (TsMS § 432) ei saa menetluse lõpetades hageja uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu vaidluses samal alusel sama hagieseme üle.

MÄÄRUS 3-2-1-37-15

Riigikohtunik Jaak Luige täiendav arvamus


Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht

Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846