Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus rahuldas apteekide kaebused Ravimiameti vastu

29. mai 2018
PrintPDF

Riigikohtusse pöördusid OÜ Türi Apteek ja OÜ Folia Apteek ning OÜ Tamsalu Uus Apteek, et vaidlustada Ravimiameti otsus lubada üldapteegi asutamist Türil ja uue haruapteegi asutamist Tamsalus. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas kaebused ning tühistas Tartu Halduskohtu ning Tartu Ringkonnakohtu otsused.

2014. ja 2015. aastal jõustusid ravimiseaduses integratsiooni- ja omandipiirangud, mis näevad 2020. aastaks ülemineku nn proviisorapteekide süsteemile. Praegu vältaval üleminekuajal on piirangutele mittevastavatel ettevõtjatel keelatud uusi apteeke avada. Ravimiseaduse muutmisel kehtestatud rakendussätted lubavad kuni 2020. aastani tegevust jätkata üksnes senistes apteekides. 

Halduskolleegium kontrollis ravimiseaduse muudatuse põhiseaduspärasust asjassepuutuvas osas ehk uute apteekide avamise keelu ulatuses. See keeld riivab küll ettevõtlusvabadust ja võrdsuse põhimõtet, kuid on mõõduka piiranguna õigustatud ülekaaluka avaliku huviga, s.o rahvatervise kaitsega. Apteegituru korraldamisel kasutatavate vahendite valikul on seadusandjal ulatuslik otsustusruum. Kolleegiumi hinnangul on piirangud õigusselged ning puudub vastuolu põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega.

OTSUS 3-15-2937

OTSUS 3-15-1445

 

Lisainformatsioon
Liis Ehrminger
Riigikohtu kommunikatsioonispetsialist
730 9025 
liis [dot] ehrmingeratriigikohus [dot] ee