Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: Tallinna veehinna küsimust saanuks vaidlustada halduskohtus

22. November 2010
PrintPDF
Riigikohus jättis täna läbi vaatamata õiguskantsleri taotluse tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009. aasta määrus "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad" § 1. Riigikohus leidis, et õiguskantsleril pole põhiseadusest tulenevat õigust seda liiki haldusakti järelevalveks.

Riigikohus leidis, et AS Tallinna Vesi vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindasid reguleeriva määruse näol on sisuliselt tegu üksikaktiga (üldkorraldus), millega anti kindlale vee-ettevõtjale õigus osutada veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust kindla hinnaga ja kindlas piirkonnas ning pani talle kohustuse seda hinda järgida. Niisugune üldkorraldus puudutab lisaks AS-ile Tallinna Vesi ka kõigi vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijate õigusi. Üksikaktide üle, mille adressaadid on objektiivselt kindlaks määratavad, õiguskantsleril järelevalve õigus puudub. Sellest tulenevalt pole ka Riigikohtul seaduse kohaselt pädevust õiguskantsleri taotluse läbivaatamiseks.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium märkis, et vaidlustatud määruse liigitamine üldkorralduseks, mida on võimalik vaidlustada halduskohtus, tagab paremini veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse tarbijate huve Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas.

Riigikohtu määruse väliselt märgin, et 1. novembril kehtima hakanud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muudatuste   tulemusel on õiguskantsleri poolt vaidlustatud määrus sisuliselt muutunud kehtetuks.

MÄÄRUS

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja