Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus täpsustas suure varalise kasu eesmärgi tähendust narkootilise aine ebaseaduslikul käitlemisel

6. aprill 2020
PrintPDF

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas, et grupi liikmed saab narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises suure varalise kasu saamise eesmärgil süüdi tunnistada üksnes siis, kui iga grupi liige taotles kuriteost kasu seaduses sätestatud suure varalise kasu piirmäära ületavas summas. Samas märkis Riigikohus, et raskem karistus narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise eest ei peaks olenema mitte taotletud varalise kasu suurusest, vaid käideldud aine kogusest.

Kriminaalasjas tunnistasid nii maa- kui ka ringkonnakohus kaks isikut süüdi 1468 grammi puhta kokaiini grupilises käitlemises suure varalise kasu saamise eesmärgil. Kohtud tegid kindlaks, et kuriteo toimepanemise ajal oli käideldud kokaiini koguse hind minimaalselt 58 720 eurot. Ringkonnakohus mõistis süüdistatavatele karistuseks 12 ja 10 aasta pikkuse vangistuse.

Riigikohus keskendus küsimusele, kas süüdistavad panid kuriteo toime suure varalise kasu saamise eesmärgil. Kehtiva seaduse järgi on süüteo ulatus suur, kui sellega taotletav varaline kasu ületab 40 000 eurot. Kriminaalkolleegium leidis, et kumbki süüdistatav oleks saanud kuriteost kasu vähem, mistõttu ei saa neid karistada narkootilise aine ebaseadusliku grupilise käitlemise eest just suure varalise kasu saamise eesmärgil.

Kriminaalkolleegium selgitas, et grupi liikmed saab narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises suure varalise kasu saamise eesmärgil mõista süüdi üksnes siis, kui kuriteost taotletud kasu ületab iga grupi liikme puhul seaduses sätestatud suure varalise kasu piirmäära. Seetõttu tuleb narkootilise aine käitlemise ahelas iga isiku puhul kindlaks teha, millistel sisemistel ajenditel ning millise kasu eesmärgil ta narkootilist ainet käitles. Varalise kasu suuruse kindlakstegemisel peab aga lähtuma nn netopõhimõttest. 

Viimasena juhtis Riigikohus tähelepanu sellele, et kõnealune karistusseadustiku säte (§ 184 lg 21) ei pruugi täita rahvatervise kaitse eesmärki. Kui seadusandja soovib näha ette raskema karistuse juhtudeks, mil narkootilise või psühhotroopse aine ebaseadusliku käitlemisega kahjustatakse rahvatervist erakordselt suures ulatuses, võiks vastutus oleneda mitte taotletud varalise kasu suurusest, vaid käideldud aine kogusest. Just käideldud puhta aine koguse järgi saab hinnata, kui ulatuslikult süüdlane aine käitlemisega rahvatervist ohustas.

Kriminaalkollegium tunnistas süüdistatavad süüdi narkootilise aine suures koguses grupilises käitlemises. Siiski ei pidanud kolleegium põhjendatuks kergendada süüdistatavatele mõistetud karistusi.

OTSUS

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee