Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus tegi otsuse Autorollo tsiviilasjas

13. aprill 2016
PrintPDF
Riigikohtu jättis tänase otsusega osa hageja nõudeid kostjate vastu rahuldamata, kuna nõude aluseks esitatud asjaolud jäid maa- ja ringkonnakohtus osaliselt tõendamata. Ülejäänud nõuete osas tühistas Riigikohus ringkonnakohtu otsuse materiaalõiguse vale tõlgendamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu ja saatis asja uueks arutamiseks Tallinna Ringkonnakohtule.

Riigikohus menetles OÜ Autorollo pankrotihaldurite hagi Rain Rosimannuse, Keit Pentus-Rosimannuse, Autorollot nõustanud advokaadi Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ (endise ärinimega MAQS Law Firm Advokaadibüroo) ning Siim Roode 100%-line kontrolli all olnud Osaühingu Roode & Partnerid vastu.

Kokku esitasid pankrotihaldurid kostjate vastu viis nõuet. Esimene neist oli seotud OÜ AutoHills asutamisega ja Autorollo vara sellele üleandmisega, teine kassaraha väidetava kadumisega, kolmas pankrotimenetluse väidetava blokeerimisega, neljas Autorollo võlgnike võlgade Autorollo asemel kolmandatele isikutele tasumisega ja viies Autorollo vara (auto, haagised, sülearvuti ja kontoritarvikud) väidetava kõrvaletoimetamisega.

Riigikohus jättis pankrotihaldurite teise ja kolmanda nõude tervikuna kõigi kostjate vastu rahuldamata. Samuti jäid hageja neljas ja viies nõue Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu täielikult rahuldamata ja Siim Roode ning NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu osaliselt rahuldamata. Riigikohus nõustus selles osas Tallinna Ringkonnakohtuga, leides, et olulised asjaolud olid tuvastatud ja menetlusõiguse norme ei ole rikutud. Kuna kostja Osaühing Roode & Partnerid kustutati 17. septembril 2015 äriregistrist ja sellel ei olnud õigusjärglasi, siis lõpetas Riigikohus asja menetluse Osaühingu Roode & Partnerid vastu esitatud nõuete osas.

Riigikohus tühistas Tallinna Ringkonnakohtu otsuse esimese ja osaliselt ka neljanda ning viienda nõude osas ning saatis asja selles osas uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule. Riigikohus leidis, et maa- ja ringkonnakohus jätsid kindlaks tegemata hageja nõuete rahuldamise eeldused, rikkudes sellega materiaalõiguse ja kohtumenetlusõiguse norme.

Asja uuel läbivaatamisel peab ringkonnakohus uuesti hindama, kas on alust rahuldada hageja esimene nõue Rain Rosimannuse, Keit Pentus-Rosimannuse, NJORD Advokaadibüroo OÜ ja Siim Roode vastu ning kas on alust rahuldada hageja neljas ja viies nõue veel vaidluse all olevas osas NJORD Advokaadibüroo OÜ ja Siim Roode vastu.

OTSUS 3-2-1-181-15

Liis Linn
kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
Tel 7309025