Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus tühistas Viljandimaale turbakaevanduse rajamiseks antud load

25. mai 2023
PrintPDF

Riigikohus tühistas kolmapäeval avaldatud otsusega Kolga-Jaani lähedal turba kaevandamiseks väljastatud load, sest naaberkinnistul asuva talu omanik oli jäetud menetlusse kaasamata ja see võis viia lubade andmisel sisuliste vigadeni.

AS-ile Mikskaar anti load Viljandimaal Kolga-Jaani lähedal turba kaevandamiseks juba 2004. ja 2012. aastal, aga kohalikud elanikud said sellest teada alles 2020. aasta alguses, kui alustati ettevalmistusi maavara kasutamiseks. 

Turbaraba kõrval asuva talu omanik vaidlustas kaevandamisload Keskkonnaametis ja hiljem halduskohtus. Kaebaja väitis muu hulgas, et kaevanduse rajamine võib mõjuda halvasti tema kaevuveele ning turba väljamisel tekkiv tolm ja müra ohustaksid ka tema elukvaliteeti.

Kõigepealt vaieldi kohtutes kaebetähtaja üle. Riigikohus leidis 2021. aasta juunis, et kuigi load anti juba aastaid varem, peab halduskohus kaebuse sisuliselt läbi vaatama, sest taluomanikku polnud kaevanduse rajamisest teavitatud. Seejärel otsustas halduskohus kaebuse rahuldada ja load tühistada, kuid ringkonnakohus jõudis vastupidisele järeldusele. 

Riigikohtu halduskolleegium nõustus kolmapäeval avaldatud otsuses halduskohtuga, et kaevandamisload tuleb tühistada, sest taluomaniku kaasamata jätmine võis viia lubade andmisel sisuliste vigadeni. 

Seaduse järgi ei saa nõuda kaevandamisloa tühistamist üksnes menetluslike rikkumiste tõttu, kui need ei mõjutanud lõppkokkuvõttes loa andmist. Samas selgitas Riigikohus, et mõjutamine ei tähenda ainult loa andmisest keeldumist, vaid ka kaevanduse naabrite kaitseks lisatingimuste seadmist.

Kolleegium leidis, et lubade andmisele eelnenud keskkonnamõjude hindamisel (KMH) tehti mitmeid vigu, mida oleks saanud naaberkinnistu omaniku kaasamisel vältida. Näiteks oli KMH aruandes kirjas, et kaevanduse vahetus naabruses – pooleteise kilomeetri raadiuses – ei ole elumaju, kuigi tegelikult asuvad talu eluhooned vaid 250 meetri kaugusel. Seetõttu ei arvestatud ka kaevandamisel tekkiva tolmu ja müra mõju lähedalasuvale elamule. Samuti ei analüüsitud piisavalt, kuidas mõjutaks raba kuivendamine talu kaevuvett ja maa niiskust.  

Riigikohus rõhutas, et keskkonnalubade andmisel tuleb hinnata ka neid mõjusid, millele on juba seadusega kehtestatud normid. Isegi normi piiresse jääv müra või tolm võib halvendada ümbruskonna elanike elukvaliteeti ning seda tuleb lubade andmisel arvestada. Võimalusel tuleb kasutada keskkonnamõjusid leevendavaid lahendusi, mis on vaja ka kaevandamislubades fikseerida. 

Kolleegium selgitas, et kui AS Mikskaar soovib, siis saab ta pärast kaevandamislubade tühistamist taotleda uuesti ühtset keskkonnaluba nii kaevandamiseks kui ka sellega kaasnevaks vee erikasutuseks.

Riigikohtu otsusega saab tutvuda siin.


Arno Põder
pressiesindaja
Riigikohus
arno [dot] poderatriigikohus [dot] ee