Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Tsiviilkolleegium selgitas Riigikohtusse kaebuse esitamise korda

6. juuni 2011
PrintPDF

Riigikohtu tsiviilkolleegium kinnitas täna A. Treiali määruskaebust menetlusse võtmata jättes, et vastavalt TsMS § 218 lg 3 võib hagimenetluses Riigikohtus  menetlusosaline menetlustoiminguid teha ning avaldusi ja taotlusi esitada üksnes vandeadvokaadi vahendusel. TsMS § 218 lg-s 4 tehtud erand, mille kohaselt võib menetlusosaline ise Riigikohtule esitada menetlusabi saamise taotluse, ei puuduta juhtumeid, kui isik esitab määruskaebuse maa- või ringkonnakohtus tehtud menetlusabi taotluse kohta tehtud lahendi peale.


A. Treial esitas Riigikohtusse määruskaebuse ringkonnakohtu kohtumäärusele, millega rahuldati  tema menetlusabi taotlus ja vabastati ta täielikult riigilõivu tasumisest apellatsioonkaebuse esitamisel.  Ringkonnakohtu määruses viidati TsMS § 190 lg-le 1, mis ei välista ega piira menetlusabi saaja kohustust hüvitada kohtulahendi alusel vastaspoolele tekkinud kulutused. A. Treial taotles enese vabastamist menetluskulude tasumisest kohtulahendist sõltumata.

Eveli Kuklane

Kommunikatsiooniosakonna juhataja