Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uuring: kohtunikuamet on vastutusrikas ja teadmiste osas nõudlik

16. veebruar 2015
PrintPDF

Riigikohus viis koostöös uuringufirmaga Faktum & Ariko läbi küsitluse, et uurida hoiakuid ja arvamusi kohtunikuks saamise osas, motivaatoreid ja takistavaid tegureid ning seda, kas ja mil määral mõjutab huvi kohtunikuks saamise vastu selleks nõutav ettevalmistusprotsess.


Uuringu käigus küsitleti üheksat sihtgruppi: noorkohtunikke, kohtunikukandidaate, Riigikohtu nõunikke, kohtujuriste, advokatuuri liikmeid ja prokuröre ning nende abisid, samuti õigusteaduse magistriõppe üliõpilasi.

Valdav osa uuringus osalenud sihtrühmadest kirjeldas kohtunikutööd positiivsete märksõnadega nagu vastutusrikas, huvitav, mitmekülgne, hariv ja arendav.


Seevastu vastustest küsimusele, et kas näeksite ka ennast kohtunikuna töötamas, selgus, et väljaspool kohtusüsteemi töötavatest inimestest soovis end kohtunikuametiga siduda üksnes veidi alla viiendiku küsitletutest. Kohtunikuamet osutus populaarseks nendes sihtrühmades, kes juba töötasid kohtusüsteemis.


Oma tulevikku kohtusüsteemiga mittesiduvate rühmade hoiakutes paistavad silma mõned negatiivsed jooned – lisaks suurele koormusele ja vastutusele tulid välja sellised hinnangud nagu üksluine, liiga piirav ja siduv, üksildane (sh täielikku pühendumist nõudev). Uuringu kohaselt ei ole töötavate juristide vähese huvi põhjuseks aga kohtuniku palk: kohtuniku palka peetakse pigem ootustele vastavaks.


Uuringus osalenute hinnangul oleks kohtunikuks saamise ettevalmistusprotsessi vaja mõneti lihtsustada, ajamahukust vähendada ning rohkem võimaldada praktilise kogemuse omandamist.


Kokkuvõttes võib öelda, et kohtunikuameti kuvand sisaldab ühelt poolt suurt nõudlikkust pühendumuse, põhjalikkuse, vastutuse, töökoormuse ja teadmiste suhtes, teisalt käivad aga ametiga kaasas tegevusvabaduse piirangud, mida mujal ei ole. Uuringu tulemuste põhjal saab öelda, et kriitiliselt on vaja hinnata kohtunikuks saamise protseduuri (nii kohtunikuks saamise ettevalmistust kui ka valikuprotseduuri) ja anda kandideerimisprotsessi kohta rohkem teavet.


Uuringu koondaruandega saab tutvuda Riigikohtu kodulehel.
 
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846