Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmisid Riigikohtu praktika ülevaated

14. september 2020
PrintPDF

Ülevaated käsitlevad kohtuasjade lahendamist Riigikohtus haldus-, tsiviil- ja kriminaal- ning väärteoasjades 2020. aasta mai algusest kuni augusti lõpuni.

1. maist kuni 31. augustini tegi Riigikohtu tsiviilkolleegium põhistatud lahendi 23 tsiviilasjas, sealhulgas lahendas kolleegium kogu koosseisus viis tsiviilasja. Eriarvamus kirjutati neljale lahendile. Materiaalõiguse osas lahendas kolleegium näiteks juriidilisi isikuid puudutavaid ja lepingulistest suhetest tulenevaid vaidlusi. Menetlusõiguse osas muutis kolleegium oma varasemat seisukohta küsimuses, mis puudutab lepingulise esindaja kulude hüvitamist.

Kriminaalkolleegium tegi samal perioodil põhistatud lahendi 22 kriminaalasjas ja 4 väärteoasjas. Kogu koosseisus lahendas kolleegium 2 kriminaalasja. Eriarvamus kirjutati ühes asjas. Materiaalõiguse osas käsitles kolleegium näiteks altkäemaksu võtmist, maksejõuetuse põhjustamist, massilisi korratusi kinnipidamiskohas, korduvuse tunnust kehalise väärkohtlemise koosseisus ja juriidilise isiku karistusõiguslikku vastutust. Menetlusõiguse probleemidest keskendus kriminaalkolleegium näiteks välisriigi kohtuotsuse tunnustamisele, menetluskulude hüvitamisele ning menetlusdokumentide kättesaamise aja selgitamisele.

Halduskolleegium tegi mai algusest kuni augusti lõpuni põhistatud lahendi 16 haldusasjas. Kolleegiumi kogu koosseis lahendas kaks asja ning Riigikohtu üldkogu ühe haldusasja. Kahele lahendile kirjutati eri- ning ühele täiendav arvamus. Halduskolleegium käsitles muu hulgas maksu-, planeerimis-, vangistus-, ehitus- ja keskkonnaõiguse valdkonda. Samuti tegeles kolleegium näiteks erakondade rahastamise, nimekorralduse ja riigivastutuse küsimustega.

Riigikohtu aktuaalse praktika ülevaadetes esitatu ei ole võrdsustatav Riigikohtu lahendites väljendatud seisukohtadega.

Aktuaalse praktika ülevaateid saab lugeda siit.