Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmisid ülevaated aktuaalsest Riigikohtu praktikast

26. september 2019
PrintPDF

Ülevaated käsitlevad kohtuasjade lahendamist haldus-, tsiviil- ja kriminaal- ning väärteoasjades ajavahemikul mai algusest kuni augusti lõpuni.

Riigikohtu kriminaalkolleegium tegi perioodil 1. mai–31. august 2019 põhistatud lahendi 13 kriminaalasjas ja kahes väärteoasjas, sealhulgas kolleegiumi kogu koosseisus ühes kriminaalasjas. Tsiviilkolleegium tegi põhistatud lahendi 26 tsiviilasjas, sealhulgas lahendas kolleegium kogu koosseisus kaks tsiviilasja. Halduskolleegium tegi samal perioodil 16 lahendit ja esitas ühe eelotsusetaotluse Euroopa Liidu Kohtule. Ülevaated on kättesaadavad Riigikohtu koduleheküljel.

Ülevaadete tegemise eesmärgiks on tutvustada eelkõige lahendeid, millega muudetakse, arendatakse või ühtlustatakse senist kohtupraktikat või milles käsitletakse esimest korda mõnd õigusinstituuti. Lisaks tutvustatakse lahendeid, mis on tehtud Riigikohtu üldkogule antud asjades, lahendeid, millele on lisatud märkimisväärne eriarvamus, ning lahendeid, millel on oluline obiter dictum’i osa.