Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kas kohtunik tohib osa võtta filmivõtetest, mille eest makstakse tasu?

PrintPDF

Osavõtt filmivõtetest ja selle eest tasu saamine ei ole töötamine KS § 49 lg 1 mõttes. Kohtunike ametikitsenduste eesmärgiks pole keelata mis tahes tulu teenimine. Kohtunik on aktiivne ühiskonnaliige, kelle kaasalöömine erinevates tegevustes on piiratud vaid niivõrd, kuivõrd see läheb vastuollu õigusemõistmise huvidega. Hindamaks, kas filmivõtetel osalemine on konkreetsel juhul sobilik, arvestab kohtunik eelkõige kohtunike eetikakoodeksi p-dega 3, 5, 6, 28 ja 31. Kehastatav roll ei tohiks kujutada õiguserikkumist või amoraalset käitumist.