Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kas kohtunik tohib töötada üldhariduskoolis asendusõpetajana?

PrintPDF

KS § 49 lg 1 järgi ei tohi kohtunik väljaspool kohtunikuametit töötada mujal kui õppe- ja teadustööl. Ametivälised tööülesanded ei tohi kahjustada kohtuniku ametikohustuste täitmist ega kohtuniku sõltumatust õigusemõistmisel.

Eetikanõukogu leiab, et õpetajana töötamine on hõlmatud KS § 49 lg-s 1 lubatud õppe- ja teadustööga. Kohtunik peab seejuures arvestama KS § 49 lg 1 viimases lauses toodud põhimõttega. Silmas tuleb pidada ka kohtunike eetikakoodeksi sätteid (eelkõige p-d 3 ja 20).