Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Lasteaiale kaasneb lastehoiuteenusega lepinguline vastutus

5. aprill 2017
PrintPDF
Riigikohus saatis ringkonnakohtule uueks arutamiseks kohtuasja, milles lapsevanem nõuab linnavalitsuselt kahju hüvitamist olukorras, kus üks laps viskas lasteaias teist kiviga ja mille tulemusena tekitati lapsele tervisekahjustus.

Riigikohus märkis, et munitsipaallasteaia ja teenust saava isiku ehk lapsevanema vahel tekivad teenuse osutamisel eraõiguslikud suhted. Munitsipaallasteaed täidab lasteaiateenust osutades küll avalikku ülesannet, kuid sellega ei kaasne riigivõimu volitusi, mistõttu on munitsipaallasteaed olemuslikult samas olukorras, milles võivad olla näiteks eralasteaiad või lastehoiuteenust pakkuvad isikud. Seega kaasneb ka munitsipaallasteaias lastehoiuteenuse osutamisega lepinguline vastutus. Sealjuures võimaldab seadus seda liiki lepingut sõlmida ka suuliselt.
 
Kolleegium selgitas, et ehkki käsundusleping lastehoiuteenuse osutamiseks on sõlmitud vanemaga, on leping sõlmitud lapse kui kolmanda isiku kaitseks ning kahju hüvitamist saab lepingu rikkumisel nõuda ka laps ise. Antud asjas esitas lapsevanem lepingu rikkumise tõttu mittevaralise kahju hüvitamise ja varalise kahju hüvitamise nõude. Olukorras, mil laps on tekitanud lasteaias viibides kahju teisele lapsele, on põhimõtteliselt võimalik ka kahju õigusvastasest tekitamisest tulenev nõue lapse vanemate ja kohaliku omavalitsuse vastu (VÕS § 1053 lg-d 1-3).
 
Riigikohus saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule, kuna ringkonnakohus määratles hagi osaliselt rahuldades rikutud kohustuse lubamatult abstraktselt. Samuti ei selgunud ringkonnakohtu otsusest, mille konkreetselt jättis kostja tegemata, et teda saaks pidada hoolsuskohustust rikkunuks.
 
OTSUS 3-2-1-128-16
 
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846