Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtute aumärgi statuut

PrintPDF

Kohtute seaduse § 41 lg 3 p 4 alusel peab kohtute haldamise nõukoda vajalikuks sisse seada iga-aastaselt väljaantava kohtute aumärgi Eesti kohtunike tunnustamiseks.

I. Kohtute aumärgi väljaandmise eesmärk
1. Kohtute aumärgi väljaandmise eesmärk on tunnustada kohtunike kõrgetasemelist kutsetööd ning panust Eesti õigus- ja kohtusüsteemi arengusse. Kohtute aumärgi võivad saada kõik Eesti kohtunikud.
2. Kohtute aumärgiga tunnustatakse igal aastal kuni kolme kohtunikku mõnes järgnevas kategoorias:
2.1. pikaajaline laitmatu töö ja/või silmapaistvad saavutused kutsetöös;
2.2. silmapaistev tööpanus kohtute omavalitsusorganites või töögruppides;
2.3. erilised teened Eesti õigus- ja kohtusüsteemi arendamisel;
2.4. erilised teened kohtunikuameti ja Eesti kohtusüsteemi tutvustamisel.

II. Kohtute aumärgi andmise kord

3. Põhistatud ettepanekuid kohtute aumärgi kandidaatide kohta võivad esitada kõik kohtunikud ja juristide kutseühendused. Statuudi punktis 5 nimetatud komisjon võib ka ise kandidaate üles seada.
4. Ettepanekud esitatakse statuudi punktis 5 nimetatud komisjonile komisjoni määratud ajaks, mille teeb komisjon aegsasti teatavaks.
5. Kohtute aumärgi väljaandmise otsustab üheksaliikmeline komisjon, kuhu kuulub igast kohtust üks esindaja. Komisjoni esimehe määrab Riigikohtu esimees Riigikohtu liikmete seast kolmeks aastaks võttes arvesse kohtunikuna teenistuses oldud aastate arvu. Komisjoni liikmed on:
5.1. Maakohtutes kõige kauem kohtunikuna teenistuses olnud kohtunikud;
5.2. Halduskohtutes kõige kauem kohtunikuna teenistuses olnud kohtunikud;
5.3. Ringkonnakohtutes kõige kauem kohtunikuna teenistuses olnud kohtunikud.
6. Konkursi läbiviimist korraldab, komisjoni tööd juhib, komisjoni koosoleku kutsub kokku ja komisjoni otsuseid allkirjastab komisjoni esimees.

III. Kohtute aumärgi andmine
7. Komisjonil on õigus küsida esitatud kandidaatide kohta arvamusi väljastpoolt kohtusüsteemi (õiguskantslerilt, prokuratuurilt, advokatuurilt, justiitsministeeriumilt jm).
8. Komisjonil on õigus otsustada mitu aumärki ja millistes kategooriates välja antakse.
9. Komisjonil on õigus jätta kohtute aumärk välja andmata.
10. Kohtunikku võib esile tõsta korduvalt, kuid mitte varem kui kolme aasta möödumisel eelmisest tunnustamisest.
11. Kohtute aumärgiga ei tunnustata kohtunikku distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal.

IV. Kohtute aumärgi kirjeldus
12. Kohtute aumärk on esemeline kingitus.

V. Kohtute aumärgi üleandmine
13. Komisjoni otsus tehakse teatavaks ja kohtute aumärk antakse pidulikult üle korralisel kohtunike täiskogul.
14. Kohtute aumärgi saajate nimed avalikustatakse Riigikohtu kodulehel www.riigikohus.ee ja Eesti kohtute koduleheküljel www.kohus.ee.

VI. Rakendussätted
15. Esimene kohtute aumärk antakse välja 2017. aastal toimuval korralisel kohtunike täiskogul.

Kinnitatud KHN-i 2.–3.juunil 2016. a toimunud istungil.