Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees

PrintPDF

Riigikohtu esimehe nimetab üheksaks aastaks ametisse Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul. Alates 4. veebruarist 2019 on Riigikohtu esimees dr. iur. Villu Kõve.

Riigikohtu esimees juhib riigi kõrgeima kohtu tööd, olles ühtlasi ka põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi esimees. Lisaks riigiasutuse juhi ülesannetele on tal ka rida kohustusi, mis hõlmavad kogu kohtusüsteemi ning mille eesmärk on tagada õigusemõistmise korrakohane toimimine. Muude seadusest või Riigikohtu kodukorrast tulenevate ülesannete täitmise seas valvab ta näiteks seaduses ettenähtud juhtudel kohtunike ametikohustuste täitmise järele ja teeb riigikogule ettepaneku riigikohtunike ametisse nimetamiseks. Kõige ilmekamalt avaldub Riigikohtu esimehe roll õigusemõistmise ja kohtukorralduse tervikpildi loomisel talle kohtute seadusega pandud kohustuses esineda iga aasta kevadel Riigikogu ees ülevaatega õigusemõistmise ja kohtukorralduse olukorrast riigis. Ettekandes toob esimees välja probleemid ja kitsaskohad, mis vajavad lahendamist seadusandja, täitevvõimu ja kohtute koostöös.