Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunikueksam toimub märtsikuus

5. Detsember 2016
PrintPDF
Täna kuulutas kohtunikueksamikomisjon välja esimese uue korra järgi toimuva kohtunikueksami, mille kirjalik osa toimub 6.–10. märtsil ja suuline osa 27.¬31. märtsil. Kohtunikueksami sooritamiseks tuleb esitada taotlus 6. jaanuariks.

Kohtunikueksami läbimine on eeldus kohtunikuks kandideerimisel ja selle tulemus kehtib viie aasta jooksul kohtuniku vaba ametikoha täitmiseks väljakuulutatavatel konkurssidel.

Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele ning kellel on vähemalt viieaastane töökogemus ameti- või töökohal, millel töötamise eelduseks on nimetatud kvalifikatsioon, või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat või kes on kogenud ja tunnustatud jurist.

Alates 2016. aasta augustist on kohtunikueksami sooritamise nõudest vabastatud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina töötanud kandidaadid. Otsuse kohtunikueksamist vabastamise kohta võib kohtunikueksamikomisjon teha ka muul ameti- või töökohal töötanud kandidaadi suhtes, seda juhul kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikohale.

Kohtunikueksamile lubamise taotlemisel esitatakse komisjonile hiljemalt kaks kuud enne kohtunikueksami toimumist:

  • kohtunikueksamile lubamise  taotlus;
  • õiguse õppesuunal omandatud  magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendav dokument (kohtute seadus 47 lg 1 p 1);
  • Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus; haldusõigus ja halduskohtumenetlus; karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses. Vaata kohtunikueksami täpsemat kirjeldust Riigikohtu kodulehelt.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846