Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kõik vahekohtu otsused peavad läbima kohtuliku tunnustuse

20. aprill 2016
PrintPDF
Riigikohtu tsiviilkolleegium asus tänases lahendis seisukohale, et kuna Eestis ei ole riiklikku süsteemi, mille alusel saaks kontrollida, milline vahekohus on alaliselt tegutsev ja milline mitte, siis peavad kõik vahekohtu lahendid enne täitmist läbima tunnustamismenetluse.

Riigikohus märkis lahendis, et kuna riiklik kontrollisüsteem puudub, siis ei saa üksnes nime järgi eeldada, et vahekohus on alaline. Seadusest tulenevalt saab ilma täidetavaks tunnistamata sundtäita vaid alalise vahekohtu lahendeid.

Eestis reguleerib vahekohtute tegevust tsiviilkohtumenetluse seadustik ja kuigi seadus näeb ette (TsMS § 753 lg 1 teine lause ja TMS § 2 lg 1 p 6), et alaliselt tegutseva vahekohtu lahend on täidetav ilma selle tunnustamise ja täidetavaks tunnistamiseta, ei ole üheski seaduses kriteeriume, mis võimaldaksid tuvastada, kas vahekohus on sama sätte (TsMS § 753 lg 1 teise lause) mõttes ikka alaliselt tegutsev.

Riigikohus lisas, et kriteeriumide puudumise tõttu ei ole ka kohtutäituril võimalik otsustada selle üle, kas täitmiseks esitatud vahekohtu otsuse on teinud Eestis alaliselt tegutsev vahekohus. Seetõttu ei saa kohtutäitur selliseid vahekohtu otsuseid käsitada täitedokumendina ja neid täitmiseks võtta. Küll aga saab kohtutäitur täita vahekohtu otsuseid, mida kohus on tunnustanud ja täidetavaks tunnistanud.

OTSUS 3-2-1-142-15

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846