Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Konkurss Euroopa Liidu Kohtu kohtusekretäri ametikohale

6. juuli 2010
PrintPDF
Kohtusekretär määratakse ametisse vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artiklis 12 sätestatud menetlusele.

Kohtusekretär nimetatakse ametisse kuueks aastaks. Tema ametiseisundit ja töötingimusi reguleerivad Euroopa Kohtu põhikiri, Euroopa Kohtu kodukord ja määrus komisjoni ja Euroopa Kohtu liikmete rahaliste tasude kohta (nõukogu 25. juuli 1967. aasta määrus nr 422/67/EMÜ).

Ametiülesanded
Kohtusekretär abistab Euroopa Kohut õigusemõistmise funktsiooni täitmisel. Selleks tagab ta Euroopa Kohtu kodukorra artiklis 17 kirjeldatud ülesannete täitmise.
Lisaks on kohtusekretär peasekretär institutsioonis, mis koosneb kolmest kohtuinstantsist: Euroopa Kohus, Üldkohus ja Avaliku Teenistuse Kohus.
Kohtusekretär vastutab Euroopa Kohtu presidendi järelevalve all institutsiooni haldamise eest ning juhatab selle personali ja teenistusi. Ta täidab Euroopa Kohtu volitusel institutsiooni eelarvevahendite käsutaja ülesandeid.

Nõuded kandidaadile
Kandidaadil peab olema:
- Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus;
- akadeemiline kõrgharidus õigusteaduses ning põhjalikud teadmised Euroopa Liidu õigusest ja tema kohtute toimimisest;
- 15-aastane töökogemus, millest oluline osa on omandatud väga vastutusrikastel ametikohtadel;
- väga hea prantsuse keele oskus ja veel ühe Euroopa Liidu ametliku keele oskus heal tasemel. Kasuks tuleb veel mõne Euroopa Liidu ametliku keele valdamine.

Kandideerimisavalduse esitamine
Kandideerimisavaldus tuleb saata Euroopa Kohtule ainult elektronposti teel Greffier [dot] CJUEatcuria [dot] europa [dot] eu ja see peab kohale jõudma hiljemalt 18.07.2010.
Avaldusele tuleb lisada elulookirjeldus, mis sisaldab täielikke andmeid kandidaadi vanuse, kodakondsuse, ülikoolidiplomite, keelteoskuse ning praeguste ja endiste ametite kohta, samuti kohtualase ja rahvusvahelise kogemuse kohta.