Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Lasteaedade järjekord on põhiseaduspärane mõistliku menetlusaja ulatuses

19. märts 2014
PrintPDF
Riigikohus tegi täna Rae ja Kiili valla lasteaiajärjekordade põhiseaduspärasuse kontrollimisel otsused, milles leidis, et lasteaiakoha eraldamine järjekorra alusel ei ole põhiseadusega vastuolus.

Põhiseaduslikkuse järelevalve taotlustega pöördus Riigikohtusse Tallinna halduskohus, kes leidis, et vallavalitsuste määrused, mille järgi eraldatakse vallas lasteaiakohti järjekorra alusel, on põhiseadusega vastuolus.

Koolieelse lasteasutuse seadus näeb ette, et valla- või linnavalitsus loob kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on selle valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Samuti volitab seadus valla- või linnavalitsust kehtestama lasteaeda vastuvõtu korda.

Valdade kehtestatud lasteaeda vastuvõtu määrused sätestavad, et lasteaiakoha eraldamise aluseks on järjekorrad. Riigikohus leidis, et järjekordade normid ei reguleeri küsimust, kellel on õigus lasteaiakohale, vaid seda, kuidas tuleb lasteaiakoha taotlusi menetleda.

Kui kohaliku omavalitsuse üksus lähtub lasteaeda vastuvõtmisel sätestatud järjekorrast, kuid peab seejuures lasteaiakoha tegelikul eraldamisel kinni mõistliku menetlusaja põhimõttest, täidab ta sellega koolieelse lasteasutuse seadusest tuleneva nõude. Lasteaiakoha andmise mõistliku aja sisustamisel tuleb arvestada muuhulgas sellega, et lapsevanematel peab olema võimalik töö- ja pereelu ühitada. Kuna normil on põhiseaduspärane tõlgendus, tuleb lähtuda sellest ja seega pidas kolleegium normi põhiseaduspäraseks.

OTSUS 3-4-1-63-13
OTSUS 3-4-1-66-13

Liis Linn
kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
tel 7309025