Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Õigusvastane kartserisse paigutamine piirab vabadusõigust

15. märts 2010
PrintPDF
Riigikohus leidis oma tänases lahendis, et isiku õigusvastane kartseris hoidmine alandab inimväärikust, kui sellega kaasnevad kinnipidamise korra järgimiseks mittevajalikud piirangud.

Viru Vangla direktori 19. mai 2008. aasta käskkirjaga karistati Igor Tünni kartserisse paigutamisega viieks ööpäevaks selle eest, et ta hoidis enda juures keelatud eset, isetehtud metallist lõiketera pikkusega 10 cm.

I. Tünni esitas kaebuse, taotledes käskkirja tühistamist ja 2500 kroonist hüvitist kartseris oldud aja eest.

Ringkonnakohus tuvastas, et I. Tünni paigutati kartserisse õigusvastaselt, kuna ei ole tõendatud, et ta oma kotis paiknevast terariistast teadlik oli. Kinnipeetav ei pidanud eeldama, et ühest vanglast teise üleviimisel annavad vanglaametnikud tema valdusesse keelatud esemeid.

Kuna Viru Vangla Riigikohtule kassatsiooni ei esitanud, ei vaieldud selle üle, kas kartserisse paigutamine oli õigusvastane või mitte. Halduskolleegium kontrollis vaid seda, kas I. Tünnil on õigus rahalisele hüvitisele ja milline on selle suurus.
 

Riigikohtu halduskolleegium pidas vajalikuks muuta oma varasemat seisukohta ja leidis, et isiku õigusvastane kartseris hoidmine iseenesest ei ole inimväärikust alandav. See võib inimväärikust alandada, kui sellega kaasnevad isikule täiendavad piirangud ja kannatused, mis ei ole otseselt vajalikud kinnipidamise korra järgimiseks.

Kolleegiumi hinnangul on kinnipeetava õigusvastaselt kartseris hoidmine niivõrd oluline isiku põhiõiguse rikkumine, et üksnes selle õigusvastasuse tuvastamine ei ole üldjuhul piisav tekitatud ebaõigluse heastamiseks. Mittevaralise kahju hüvitamise kohaseks vahendiks on rahaline hüvitis.

Eeltoodust lähtuvalt tuleb Viru Vanglal maksta I. Tünnile hüvitiseks 500 krooni.

OTSUS

Mailin Aasmäe
kommunikatsioonispetsialist