Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtus on vaidluse all põlevkivi kaevandamislubade jaotus

16. Detsember 2016
PrintPDF
Esmaspäeval, 19. detsembril kell 11 ja 12 toimuvad Riigikohtu halduskolleegiumi suulised istungid kahes kohtuasjas, mille läbivaks teemaks on põlevkivi kaevandamise aastamäära jaotus ettevõtjate vahel.

Istungile on kutsutud kaebajad OÜ VKG Kaevandused ja TLA Invest OÜ, vastustaja Keskkonnaministeerium, kolmas isik Eesti Energia Kaevandused AS ning arvamuse andmiseks Konkurentsiamet.

Aastal 2008 määrati põlevkivi aastaseks kaevandamismääraks kõigi kaevandamislubade peale Eestis kokku 20 miljonit tonni. Tol hetkel oli kõigi lubade kaevandamismäärade summa sellest kogusest suurem. Seepärast sätestati mehhanism kõnealuse 20 miljoni tonni jagunemiseks loaomanike vahel. Kuna loaomanikud kokkuleppele ei jõudnud, määras 2009. aastal ettevõtjate aastamäärad keskkonnaministeerium. AS Eesti Energia osaks jäi seejuures ca 75%. Praeguste vaidluste põhiküsimus on, kuidas toimub uute lubade andmine ja kaevandamiskoguste määramine seniste lubade kehtivuse lõppemise korral.

Esimeses asjas on vaidlus Keskkonnaministeeriumi käskkirja üle, millega jäeti rahuldamata OÜ VKG Kaevandused taotlus suurendada temale kuuluvate kaevandamislubade alusel aastas maksimaalselt kaevandada lubatud põlevkivi kogust. Üks kaebajate põhiväide on, et maapõueseaduse ja Keskkonnaministeeriumi haldusaktidega on Eesti Energia Kaevandused AS-le antud põhjendamatu konkurentsieelis teiste põlevkivi kaevandamisest huvitatud isikute ees ning et olukord on vastuolus Euroopa Liidu konkurentsinormidega.

Teises asjas on vaidluse all Keskkonnaministeeriumi käskkiri, millega jäeti rahuldamata OÜ VKG Kaevandused ja TLA Invest OÜ õiguseellase põlevkivi kaevandamise loa taotlused, kuid rahuldati Eesti Energia Kaevandused AS kaevandamisloa taotlus sama kaevanduse osas.

Mõlemat asja arutab Riigikohtu halduskolleegiumi kolmeliikmeline koosseis, istungeid juhatab kolleegiumi esimees Ivo Pilving.

Otsuse teatamise aja annab kohus teada istungil.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846
merje [dot] talvikatriigikohus [dot] ee