Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtus valmis mittevaralise kahju hüvitamise analüüs tsiviilasjades

25. september 2020
PrintPDF

Äsja valminud analüüsis käsitleti mittevaralise kahju hüvitamist Eesti kohtutes aastail 2018–2019 lahendatud tsiviilasjades. Need juhtumid puudutasid muu hulgas töölepinguvaidlusi, tervisekahju tekitamist ja isikuõiguste rikkumisi.

Esimest korda koostas Riigikohus sarnase ülevaate juba 2007. aastal ja tegu on kolmanda kordusanalüüsiga. Analüüsi peamine eesmärk on kohtupraktika üldistamine ja normide rakenduspraktika ühtlustamine. Nimelt lähtuvad kohtud hüvitise suuruse määramisel sageli just kohtupraktika analüüsides toodud statistikast ja summade vahemikust.

Kohtute infosüsteemist võeti analüüsi tegemiseks välja sada tsiviilasja lahendit, kus hageja nõudis mittevaralise kahju hüvitamist. Kohtud määrasid hüvitise 55 asjas ja jätsid rahuldamata 45 kahjunõuet. Aastail 2014–2016 mõisteti hüvitis välja ainult 31 protsendil juhtudest ehk nõuete rahuldamine on kasvanud. Põhjuseks võib olla asjaolu, et hagid on paremini tõendatud ja kahjunõue esitatakse pigem siis, kus see on põhjendatud. Samas pole väljamõistetud summad viimastel aastatel suurenenud või on isegi vähenenud, kuigi valdkonniti on erandeid.

Mittevaralise kahju hüvitamist kriminaal- ja haldusasjades analüüsib Riigikohus eraldi ja selle kohta valmivad ülevaated tänavu sügisel.

Analüüsi terviktekstiga on võimalik tutvuda Riigikohtu kodulehel.