Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus andis juhiseid Eesti äriühingute töötajate välisriigis teenitud tasu maksustamiseks

9. veebruar 2011
PrintPDF
Täna, 9. veebruaril saatis Riigikohus Tallinna Halduskohtule uueks arutamiseks maksuvaidluse Soomes ja Lätis ehitustöid teostanud Eutelor OÜ (praeguse nimega BTIsolatsioon OÜ) ning Maksu- ja Tolliameti vahel.  Oma lahendiga selgitas Riigikohus, mida arvestada Eesti töötajate välisriigis teenitud tasu maksustamisel.

Riigikohtu halduskolleegiumi hinnangul tuleb Eesti tööandjatega töösuhtes olevate, kuid välisriigis töötavate isikute töötasu maksustamisel esmalt välja selgitada, kas töötaja töötab välisriigis töölähetuse raames või tema töölepingujärgne töö tegemise koht ongi välisriigis või on tegemist tööjõu rentimisega välisriiki.

Halduskolleegium rõhutas, et välisriigis töötamise puhul tuleb tulumaksuga maksustamisel arvestada ka välisriikidega sõlmitud topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumisest tõkestamise lepinguid ning ka Eesti-Soome vastavasisulise lepingu lisaks olevast protokollist tulenevaid erireegleid renditööjõule. Samuti võib maksustamisel määravaks osutuda äriühingu püsiva tegevuskoha olemasolu välisriigis.

Et välja selgitada, millise riigi sotsiaalkindlustusskeem töötajale kohaldub ja millises riigis makstakse sotsiaalkindlustusmakseid, rõhutab kolleegium vajadust arvestada ka Euroopa Liidu õigust, täpsemalt Euroopa Liidu Nõukogu määrust nr 1408/71. Selles määruses sõnastatud üldreegli kohaselt kehtivad välisriigis töötava isiku suhtes ka selle riigi sotsiaalkindlustust reguleerivad õigusaktid, isegi kui isik elab teises liikmesriigis või kui tema tööandja peamine tegevus- või asukoht on teises liikmesriigis. Erandi sätestab sama määrus lähetuste puhuks.

Maksu- ja Tolliamet kohustas maksu¬otsusega Eutelor OÜ d tasuma täiendavalt makse summas 1 923 158 krooni. Maksuotsuse kohaselt käsitas Eutelor OÜ töötajate välisriigis töötamist ebaõigesti töölähetusena olukorras, kus tegelikult oli tegemist töötajate rentimisega välisriikide äriühingutele. Senises kohtumenetluses on kohtud nõustunud maksuhalduriga, et töölepingutes oli töö tegemise koht (Narva ja Tallinn) märgitud vääralt ning töötajad ei viibinud välisriigis (Lätis, Soomes) lähetuses. Kohtud ei ole aga andnud hinnangut, kas Eutelor OÜ vahendas renditööjõudu välisriikide äriühingutele või töötasid tema enda töötajad töölepingutes kokku lepitud töökohtadel välisriikides.

OTSUS


Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja