Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus ei rahuldanud õiguskantsleri taotlust Kuressaare linnavalitsuse määruse tühistamiseks

31. märts 2017
PrintPDF
Riigikohus selgitab tänases lahendis, milline on kohaliku omavalitsuse otsustusruum elukohajärgse kooli määramisel ning kuidas kohaldada seadust haridusliku erivajadusega õpilaste puhul.

Õiguskantsler palus tunnistada kehtetuks Kuressaare linnavalitsuse määrus, millega kehtestati osadele hariduslike erivajadustega õpilastele elukohajärgseks kooliks Saaremaa ühisgümnaasium.
 
Riigikohtu sõnul näeb seadus kohalikule omavalitsusele ette kindlad reeglid õpilasele elukohajärgse kooli määramiseks ja neid tuleb järgida ka siis, kui kooli määratakse haridusliku erivajadusega õpilasele. Kaasava õppe põhimõttest tulenevalt on kohalik omavalitsus kooli pidajana kohustatud looma erivajadustega õpilaste õpetamiseks vajalikud tingimused eelkõige elukohajärgsetes koolides. Samas ei kohusta seadus tagama kõigi erimeetmete rakendamist kõikides elukohajärgsetes koolides. Seega võib kohtu hinnangul kohalik omavalitsus kindlaks määrata, milliseid teenuseid ühes või teises omavalitsusüksuse territooriumil asuvas koolis osutatakse.
 
Kolleegium märgib, et Kuressaare linnas õpivad ka edaspidi haridusliku erivajadusega õpilased üldjuhul elukohajärgses koolis, samuti ei ole Saaremaa ühisgümnaasium üksnes haridusliku erivajadustega lastele mõeldud kool.
 
Eeltoodust tulenevalt ei näe Riigikohus linnavalitsuse määruses vastuolu põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ning jätab õiguskantsleri taotluse rahuldamata.  
 
OTSUS 3-4-1-16-16
 
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846