Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: otselepingu sõlmimine reisijateveoks raudteel on lubatud

5. märts 2014
PrintPDF
Riigikohus leiab tänases otsuses, et riigil oli õigus sõlmida Elektriraudtee AS-iga otseleping reisijateveo korraldamiseks raudteel.


Riigikohus tühistas varasemad kohtulahendid, milles leiti, et riigil polnud õigust sõlmida Elektriraudtee AS-iga (nüüdseks AS Eesti Liinirongid) reisijateveoks raudteel otselepingut, vaid selleks tulnuks korraldada riigihange ja anda võimalus konkureerida ka teistel ettevõtjatel.


Vaidluse algatas varem raudteel reisijate veoga tegelenud Edelaraudtee AS. Haldus- ja ringkonnakohus leidsid, et raudteel reisijate vedu reguleeriv ühistranspordiseadus keelab selliste otselepingute sõlmimise ilma riigihankemenetlust läbi viimata. Tuvastades küll kõnealuse lepingu tühisuse, jättis ringkonnakohus lepingu ülekaalukat avalikku huvi arvestades kaheks aastaks jõusse.


Riigikohus viitab oma otsuses Euroopa Liidu määrusele, mille järgi on avaliku reisijateveoteenuse osutamisel võimalus sõlmida reisijateveoks raudteel otselepinguid riigi kontrolli all olevate ettevõtetega, kuid jätab samas liikmesriikidele õiguse keelata otselepingute sõlmimist. Riigikohus on seisukohal, et Eesti õiguses on tavaliselt otselepingu sõlmimine reisijateveoks keelatud.  Erandina võib riik otselepingu sõlmida sisetehinguna riigi poolt kontrollitava vedajaga.

Riigikohus märgib, et Elektriraudtee AS vastab nõuetele, mille puhul lubatakse sisetehingu tegemist riigi ja riigifirma vahel. Elektriraudtee AS-i ainsaks aktsionäriks on riik. See tähendab, et riigi esindajad nõukogu liikmetena saavad mõjutada aktsiaseltsi strateegilisi otsuseid ja anda korraldusi olulisemates juhtimisküsimustes. Samuti on riigil ainuomanikuna võimalus nii aktsiaseltsi juhatuse kui ka nõukogu liikmeid tagasi kutsuda.


OTSUS 3-3-1-2-14

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846