Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: prokuratuuril pole õigust jõustunud kohtulahendit eirates jätta jälitusloa andmed kahtlustatavale tutvustamata

2. märts 2020
PrintPDF

Riigikohus jättis rahuldamata prokuratuuri kaebuse Tartu Ringkonnakohtu määruse peale, mis kohustas jälitusasutust ja prokuratuuri tutvustama kuriteos kahtlustatavale V.S-ile  ja tema kaitsjatele jälitustoimingute lubade andmeid. Riigikohus selgitas ringkonnakohtuga nõustudes, et prokuratuur peab täitma jõustunud kohtulahendit ega või uutele põhjendustele tuginedes keelata andmete tutvustamist.

Kõnealuses kriminaalasjas otsustas prokuratuur jätta kahtlustatavale ja tema kaitsjatele osaliselt tutvustamata erinevad jälitustoimingute load ja nende aluseks olevad taotlused. Andmete osalist tutvustamata jätmist põhjendas prokuratuur muu hulgas sellega, et kinni kaetud teksti tutvustamine võib seada ohtu salajasele koostööle kaasatud isiku ning tema õiguse hoida koostööd saladuses. Kahtlustatava kaitsjad vaidlustasid prokuratuuri otsuse.

Tartu Ringkonnakohus kohustas prokuratuuri tutvustama kahtlustatavale ning tema kaitsjatele kõiki prokuratuuri määrusega tutvustamata jäetud andmeid. Ringkonnakohus ei nõustunud prokuratuuriga, nagu oleks prokuratuuri toodud põhjendustel andmete osaline kinni katmine põhjendatud, ega tuvastanud ka muid seaduses loetletud aluseid, millele toetudes võinuks jätta need andmed tutvustamata. Prokuratuur ringkonnakohtu määrust ei vaidlustanud ning see jõustus. Seejärel tegi prokuratuur uue määruse, millega keeldus samade andmete tutvustamisest teisele õiguslikule alusele viidates.

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas määruses, et jõustunud kohtulahendit on kohustatud täitma kõik isikud Eesti Vabariigi territooriumil. Kui prokuratuur on keeldunud jälitustoimingutega kogutud andmete tutvustamisest ja kohus on leidnud, et prokuratuuri esitatud põhjendustel andmeid tutvustamata jätta ei saa, peab ka prokuratuur jõustunud kohtulahendit täitma ja andmeid tutvustama. Prokuratuur ei või koostada uut andmete tutvustamisest keelduvat määrust, tugineda selles uutele põhjendustele ega jätta uuesti samu andmeid tutvustamata. Kui prokuratuur kohtulahendi põhjendustega ei nõustu, võib ta esitada kaebuse kõrgemalseisvale kohtule. Praegusel juhul aga prokuratuur ringkonnakohtu määrust ei vaidlustanud.

Riigikohus märkis, et kui prokuratuur saaks jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamata jätmise põhjendust korduvalt muuta, ei saaks kahtlustatav olla kindel, et ta saab ka prokuratuuri loa vaidlustamisel ja kaebuse rahuldamisel varem tutvustamata jäetud andmetega tutvuda.

Samuti selgitas Riigikohus, et kohus on pädev muu hulgas tuvastama, kas tutvustamata jäetud tekst võib sisaldada riigisaladust. Praegusel juhul on ringkonnakohtu jõustunud määrusega tuvastatud, et jälitustoimingute load selliseid andmeid ei sisalda.

MÄÄRUS

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee