Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus rahuldas osaliselt Tallinna Vee kaebuse

12. Detsember 2017
PrintPDF

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas tänase otsusega osaliselt AS Tallinna Vesi kaebuse Konkurentsiameti vastu, leides siiski, et Konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta. 

Vaidlus oli kahe Konkurentsiameti otsuse üle, millest esimesega keeldus Konkurentsiamet kooskõlastamast AS Tallinna Vesi esitatud veeteenuse hinna ettepanekut (hinnataotlust) ja teisega tegi vee-ettevõtjale ettekirjutuse viia veeteenuse hind seadusega kooskõlla. 

Vaidlus keskendus küsimusele, kas olukorras, kus 2010. aastal muudeti ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadust, peab Konkurentsiamet hinna üle otsustamisel järgima AS Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel 2001. aastal erastamisel sõlmitud kokkulepet.

Seadusemuudatusega muutus ka järelevalve veeteenuse hindade üle ja kui varem määras hinnad kohalik omavalitsus, siis nüüd peab AS Tallinna Vesi hindadele kooskõlastust küsima Konkurentsiametilt.

Riigikohus leidis, et Konkurentsiamet ei pea linna ja vee-ettevõtja vahel veeteenuse hindade osas kokkulepitut järgima. Samuti ei võimalda muudetud seadus enam hinna kindlaksmääramisel lähtuda linna kasutatud metoodikast. Seetõttu ei saanud Konkurentsiamet AS Tallinna Vesi hinnataotlust kooskõlastada ja õigustatud oli vee-ettevõtjale ettekirjutuse tegemine hinna seadusega kooskõlla viimiseks.

Kolleegium kontrollis ka seadusemuudatuse kooskõla põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega, kuid kummaski osas vastuolu ei tuvastanud.

Kaebus rahuldati ettekirjutuse ühe punkti osas. Nimelt oli ettekirjutuses märgitud, et see loetakse täidetuks alles siis, kui Konkurentsiamet kooskõlastab uue hinnataotluse. Riigikohus selgitas, et kuna seadus võimaldab Konkurentsiametile hinnataotluse kooskõlastamisel kaalutlusruumi, ei ole kaebajal võimalik kooskõlastamist tagada, isegi kui ta ettekirjutuses väljatoodud konkreetsed rikkumised kõrvaldab.

OTSUS 3-11-1355

Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846