Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: riiklikku looduskaitset saab korraldada ka omavalitsuse omandis oleval maal

23. oktoober 2014
PrintPDF
Riigikohus jättis tänase otsusega rahuldamata keskkonnaministri kassatsioonkaebuse, milles vaidlustatakse Tallinna ringkonnakohtu otsus Kloostrimetsa maatüki riigi omandisse jätmise vaidluses.

Ringkonnakohus tühistas keskkonnaministri 22.08.2012. a käskkirja maa riigi omandisse jätmise kohta. Halduskolleegium muutis otsuses küll ringkonnakohtu seisukohti ministri käskkirja põhjendamise ja maa riigi omandisse jätmise kohta ning asendas need Riigikohtu seisukohtadega, kuid jättis ringkonnakohtu resolutsiooni siiski jõusse ning keskkonnaministri kassatsiooni rahuldamata. See tähendab, et maastikukaitsealal asuv maatükk on võimalik anda kohaliku omavalitsuse omandisse.

Riigikohus leidis, et maa riigi omandisse jätmiseks puudus seadusest tulenev õiguslik alus ning riiklikku maastikukaitseala kaitset on võimalik korraldada ka kohaliku omavalitsusüksuse omandis oleval maal.

Kolleegium märgib, et maareformi seadusest (MaaRS § 31 lg 1 p-st 2) nähtub selgelt, et kui maal asuva loodusobjekti kaitserežiim võimaldab maa kasutamist teise isiku poolt, ei ole maad tarvis jätta riigi omandisse.

Ühtlasi selgitas kolleegium riigi maareservi moodustamise aluseid. Kolleegium leidis, et ka maareservi moodustamisele viidates ei olnud praegu võimalik maad riigi omandisse jätta.

OTSUS 3-3-1-37-14


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846