Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus selgitas valimiskampaanias keelatud annetusega seonduvat

10. November 2016
PrintPDF
Riigikohus ei rahuldanud Edgar Savisaare kaebust haldus- ja ringkonnakohtu otsustele, millega jäeti rahuldamata tema kaebus erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutusele.

Riigikohtus toimus vaidlus peamiselt selle üle, kas erakonnaseadus võimaldab ERJK-l erakonna liikme tegevust kontrollida ja talle kohustusliku ettekirjutuse teha ning kas ERJK on õigesti vaidlusalused sündmused kvalifitseerinud keelatud annetusena.

Riigikohus märkis, et ERJK-l on õigus kontrollida ka erakonna nimekirjas kandideeriva isiku tegevuse vastavust erakonnaseadusele ning teha erakonna nimekirjas kandideerivale isikule kohustuslikke ettekirjutusi.

Keelatud annetus on ka see, kui kohalik omavalitsus ehk juriidiline isik tasub reklaamide eest, mille eesmärgiks oli erakonna liikme reklaamimine avalikus kohas mõjustamaks valijaid, mitte aga avalike huvide edendamine ega avalike ülesannete täitmine. Seeläbi saab erakonna liige juriidiliselt isikult rahaliselt hinnatava hüve. Erakonna liige aga ei tohi juriidiliselt isikult vastu võtta rahaliselt hinnatavat hüve.

EKS § 1211 lg 2 p 2 kohaselt kohustatakse ERJK ettekirjutusega erakonna nimekirjas kandideerinud isikut kandma annetus riigieelarvesse. Riigikohus märkis, et ettekirjutusega pandud kohustus tagastada keelatud annetus selle riigieelarvesse kandmise asemel Tallinna linnale kui annetuse tegijale ei saa rikkuda kaebaja õigusi, kuna see ei halvenda kaebaja olukorda võrreldes kohustusega kanda see riigieelarvesse. Kuigi EKS § 1211 lg 2 p 2 on küll sõnastatud ebaõnnestunult, tulenevalt viitest EKS § 124 lg-le 1, võimaldab see säte teha ka erakonna nimekirjas kandideerinud isikule ettekirjutuse annetuse tagastamiseks selle teinud isikule ehk Tallinna linnale.

Riigikohus nõustus kohtute seisukohtade ja põhjendustega, et avalikus ruumis eksponeeritud reklaamide (Hiiu staadioni, reklaam "Tallinn liigub" ja telekanalis PBK jooksnud reklaamid) näol oli tegemist keelatud annetusega.

Seega jääb kehtima ERJK ettekirjutus, millega kohustati Edgar Savisaart tagastama Tallinna linnale keelatud annetuse 116 642 eurot ja 89 senti.

OTSUS 3-3-1-50-16

Merje Talvik
kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
tel. 7309042; 5333 9846