Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus tunnistas Keskkonnaameti automaatraieload õigusvastaseks

28. september 2023
PrintPDF

Riigikohus rahuldas kohaliku keskkonnaühenduse, MTÜ Päraküla seltsi kaebused Pärnumaal kahele kinnistusele antud raielubade peale. Load kinnitas Keskkonnaameti algoritm, mis ei osanud arvestada rohevõrgustiku tuumala reeglitega.

Rohevõrgustiku eesmärk on iseäranis eri tüüpi ökosüsteemide, sh erinevat tüüpi metsade kui elupaikade säilitamine. See siiski metsa raiumist, sh lageraiet iseenesest ei välista. Seaduse järgi tuleb Keskkonnaametil rohevõrgusiku alal metsateatise registreerimisel kontrollida, kas raie lubamisel on koos teiste mõjudega tagatud rohevõrgustiku säilimine, toimimine, terviklikkus ja sidusus. Kohaliku keskkonnaühenduse vaidlustatud raielubade puhul ei hinnanud automaatsüsteem selliseid mõjusid juhtumipõhiselt. Teisalt ei näinud kehtiv üldplaneering ette piisavaid tingimusi konkreetse tuumaala kaitseks. Keskkonnaamet kasutab sama algoritmi praegu laialdaselt.

Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, automatiseeritud otsuste õiguspärasuse eest vastutab infosüsteemi rakendav asutus, kes peab tagama, et infosüsteemi poolt kasutatud alusandmed oleks õiged, täielikud ja ajakohased ning et infosüsteem järgiks kõiki õigusest tulenevaid norme. Kui kättesaadav tehnoloogia ei võimalda neid nõudeid täita, peab otsustusprotsessis osalema ka inimene, lisas kolleegium.

Seadusega polnud kooskõlas ka see, et Keskkonnaamet ei teavitanud avalikkust metsateatise esitamisest enne raieloa andmist. Riigikohtu hinnangul piisab avalikkuse teavitamiseks sellest, kui nt infosüsteemis tehakse kättesaadavaks teave, et metsateatis on esitatud. Nii saavad huvitatud isikud teada kavandatava raie asukohast ja tingimustest enne teatise jõustumist. Seisukohtade ja vastuväidete esitamiseks võiks anda nt ühenädalase või kümnepäevase tähtaja.

Tänase kohtuotsusega tühistas Riigikohus nii Tallinna Halduskohtu kui ka Tallinna Ringkonnakohtu eelnevad otsused ja mõistis Keskkonnaametilt Päraküla selts MTÜ kasuks välja menetluskulu 19 000 eurot.

Otsusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.

Sandra Sommer
Riigikohtu pressiesindaja
5333 9846 | 730 9042
sandra [dot] sommeratriigikohus [dot] ee