Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Sunniraha rakendatakse ettekirjutuse täitmiseks, mitte karistuseks

22. aprill 2015
PrintPDF
Koeru vallas tegutsev söetööstus vaidlustas Päästeameti ettekirjutuse ja sellekohase ringkonnakohtu otsuse seoses sunniraha määramisega. Riigikohtu halduskolleegium leiab tänases lahendis, et sunniraha määramine oli põhjendatud ja selgitab sunniraha õiguslikku olemust.

Päästeamet kohustas 29. mai 2012. a ettekirjutusega Vao söevabrikut tuleohutuse seaduse alusel peatama vabrikus puusöe valmistamise agregaatide töö. Osaühingut hoiatati, et ettekirjutuse tähtaegselt täitmata jätmise korral rakendatakse sunniraha. Kuna tootmisprotsessi ei viidud tähtaegselt nõuetega vastavusse, esitas Päästeamet 3200 euro suuruse sunniraha tasumise nõude.

Söevabrik vaidlustas nõude, kelle hinnangul oli sunniraha ebaproportsionaalselt suur ja enne nõude vormistamist ei kuulatud ära teist osapoolt ega selgitatud välja tähtsust omavaid asjaolusid. Ehkki Riigikohus leidis, et sunniraha määramine antud asjas oli põhjendatud, märgib kolleegium lahendis, et sunniraha peab olema proportsionaalne.
 
Riigikohus selgitab, et sunniraha ei ole karistus ja selle tasumise kohustus tekib alles siis, kui haldusorgani ettekirjutus jäetakse hoiatuses märgitud tähtaja jooksul täitmata. Samuti ei ole sunniraha rakendamiseks tarvis vormistada uut otsust lisaks rikutud ettekirjutusele ja hoiatusele. Sunniraha võidakse ettekirjutuse jätkuva rikkumise korral määrata ka korduvalt.

Kolleegium nendib, et kui kontrollitakse ettekirjutuse täitmist (nn järelkontroll), siis tuleb arvestada tõendite kogumise reegleid. Kui seadus nõuab, et isik peab saama viibida paikvaatluse juures, siis kehtib see nõue ka sunniraha rakendamise menetluses. Samuti tuleb isikut sunniraha rakendamisest informeerida enne, kui kohtutäitur asub sunniraha sisse nõudma. Isikul on õigus sunniraha rakendamine, sh selle suurus, vaidlustada halduskohtus.

OTSUS 3-3-1-72-14


Lugupidamisega,

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846