Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmisid kohtupraktika analüüsid ärikeelust ning ettevõtlus- ja tegutsemiskeelust

18. juuni 2019
PrintPDF

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnal valmis kaks uut kohtupraktika analüüsi, millest üks käsitleb juriidilisest isikust pankrotivõlgnikuga seotud isikute ärikeeldu ning teine ettevõtlus- ja tegutsemiskeeldu kohtupraktikas aastatel 2014–2019.

Juriidilisest isikust pankrotivõlgnikuga seotud isikute ärikeelu analüüs uurib, kui palju ja millistel juhtudel on kohus määranud juriidilisest isikust pankrotivõlgniku juhtorgani liikmele ärikeelu ajavahemikus 2011. aasta jaanuarist kuni 2019. aasta aprillini. Analüüsist nähtub, et vaadeldavas ajavahemikus on pankrotimenetluse aegne ärikeeld määratud üheksale võlgniku juhtorgani liikmele. Kohtute infosüsteemist saadud andmete alusel ei ole sellel perioodil määratud mitte ühtegi pankrotimenetluse järgset ärikeeldu. Seega ärikeelu määramine äriühingu juhtorgani liikmele ei ole sage – viimane ärikeeld määrati 2015. aasta aprillis.

Ettevõtlus- ja tegutsemiskeelu ülevaates kajastatakse karistusseadustiku paragrahvides 49 ja 491 sätestatud tegutsemis- ja ettevõtluskeelu kohaldamist maa- ja ringkonnakohtute praktikas aastatel 2014–2019. Analüüsis on esitatud nii statistiline ülevaade toodud sätete kohaldamisest kui ka kohtute olulisemad seisukohad tegutsemis- ja ettevõtluskeelu kohaldamise, sh üld- ja eripreventiivsete eesmärkide ning karistusmäära ja -liigi valiku ning põhjenduste kohta.

Analüüsid valmisid mai alguses toimunud Soome ülemkohtuga peetud ühisseminariks, mille üks teema oli ärikeeld.

Juriidilisest isikust pankrotivõlgnikuga seotud isikute ärikeelu analüüsi saab lugeda siit.

Analüüsi ettevõtlus- ja tegutsemiskeelust kohtupraktikas 2014–2019 saab lugeda siit.