Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Villu Kõve: kohtuvõrk ja selle inimesed on kolme võimuharu ühine mure

4. juuni 2019
PrintPDF

Riigikohtu esimees Villu Kõve ütles täna enda ametiaja esimeses Riigikogu ettekandes, et ehkki Eesti kohtumenetlus on üks Euroopa tõhusamaid, tuleb õigusemõistmise tagamiseks kriitiliselt üle vaadata nii senine kohtuvõrgu korraldus kui seal töötavate inimeste hulk ja ülesanded. Et pakkuda kindlustunnet juba töötavatele kohtunikele või seda ametit kaaluvatele juristidele, tegi  Kõve ka ettepaneku taastada kohtunike töövõimetuspension.

Villu Kõve sõnul tuleb olukorras, kus piirkondlikud eripärad tähendavad nii raskusi kohtutesse personali leidmisel kui ka tingivad ebaühtlase töökoormuse kohtute vahel, leida viise, kuidas olemasolevat kohtuvõrku kaasajastada. Samas rõhutas ta, et kaasajastamisel tuleb arvestada, et ainuüksi uued digilahendused ei pruugi olla piisavad, et tõhus õigusemõistmine jõuaks takistusteta kõigi inimesteni.

Ehkki kohtute töökoormuse ebaühtlasele jaotusele pakub juba praegu leevendust kohtutes üha enam kasutatav video-istungi lahendus, on Kõve hinnangul oluline meeles pidada, et paljudes, seal hulgas lapsi, vahistamisi ja naabrite vahelisi vaidlusi puudutavates asjades säiliks füüsiline lähedus kohtuga. „Nendes asjades peab olema kohus inimesele lähedal, et vajadusel nendega ka vahetult suhelda,“ märkis Kõve. „Vahetu kontakt inimestega võib mõjutada tema juttu ja suurendada asja kokkuleppel kasutamise võimalusi.“

Samuti rõhutas Kõve, et tõhusa ja jätkusuutliku õigusemõistmise tagamiseks tuleb otsustada, millise profiili ja ülesannetega ning kui suurt personali kohtusüsteem vajab. „Need on küsimused, millele ei ole ühest vastust, kuid millega kohtusüsteem silmitsi seisab ja peab tegelema. See on ühine mure nii kohtunikkonnal, täitevvõimul kui seadusandjal.“

Et tagada kindlustunne juba töötavatele kohtunikele või seda ametit kaaluvatele juristidele, tegi Villu Kõve Riigikogule ettepaneku taastada 2013. aastal kaotatud kohtunike töövõimetuspension või luua muu võimalus sarnases suuruses hüvitise maksmiseks kohtuniku töövõime püsiva vähenemise või kaotuse korral. Kuivõrd näiteks prokuröridele näeb seadus ette töövõimetuspensioni maksmise, tagaks kohtunike töövõimetuspensioni taastamine õigussüsteemis töötavate inimeste võrdsema kohtlemise. Samuti ütles Kõve, et Riigikogu võiks kaaluda võimalust maksta kohtunike eest täiendavaid makseid pensionifondidesse.

Lisaks kahele peateemale tegi Riigikohtu esimees Riigikogule mitmeid ettepanekuid, kuidas tagada tõhus ja jätkusuutlik õigusemõistmine. Muu hulgas tõi ta välja, et seadusandja võiks kaaluda seadusjärgse abieluvararežiimi muutmist, kaasajastada Eesti ja Venemaa õigusabi ja -suhete lepingut ning arendada vahekohut ja lepitusmenetlust.

Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogule

Ettekande lisa 1
Ettekande lisa 2
Ettekande lisa 3

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 53 33 98 46
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee