Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

PrintPDF

Põhiseaduslikkuse järelvalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus.

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

5-17-42
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada kooseluseaduse rakendusaktide andmata jätmine õigusvastaseks ja põhiseadusega vastuolus olevaks.

5-17-43
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse (KRAPS) § 2 lg 2 osas, milles see võimaldab maa- ja halduskohtu kohtunike ametipalka võrreldes eelmise aasta ametipalgaga vähendada.

5-18-1
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätta kohaldamata tsiviilkohtumenetluse seadustiku TsMS § 182 lõige 2 punkt 1 osas, milles see ei võimalda kohtul isiku sissetulekust maha arvata sättes nimetamata vältimatuid kulutusi.