Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

PrintPDF

Põhiseaduslikkuse järelvalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus.

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

3-4-1-8-17
Jõelähtme Vallavolikogu taotlus põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 1 sätestatud ülesannete täitmiseks kohalikele omavalitsustele riigieelarvest vahendite eraldamist käsitleva õigusliku regulatsiooni puudumise põhiseadusevastaseks tunnistamiseks või põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 1 kehtetuks tunnistamiseks.

3-4-1-9-17
Tartu Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks seaduslünk, mis kohustaks riiklikku pensionikindlustuse seaduse § 28 lg 2 p 12, § 24 lg 7, 8 ja 9 koosmõjus üht õigustatud isikut loobuma teise isiku kasuks õigusest suuremale pensionile.

3-4-1-10-17
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusvastaseks halduskohtumenetluse seadustiku § 46 lg 2 ls 2.

3-4-1-11-17
Tartu Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätta kohaldamata kohtutäituri seaduse (RT I 2009, 68, 463; RT I, 08.07.2016, 1) § 41 lõige 2 koostoimes kohtutäituri seaduse § 35 lg 2 p-ga 15 osas.

3-4-1-12-17
Harju Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks väärteomenetluse seadustiku § 54¹ lg 6 ja jätta nimetatud säte kohaldamata osas, milles see ei võimalda väärteomenetluse uuendamist kiir- või üldmenetluse korras olukorras juhul, kui trahviotsuse saanud sõiduki eest vastutav isik vaidlustab hoiatustrahvi väärteosündmuse puudumise põhjendusel.