Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

PrintPDF

Põhiseaduslikkuse järelvalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus.

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

5-18-5
Tallinna Ringkonnakohtu taotlused välismaalaste seaduse ja siseministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 83 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise kord ning elamisloa taotlemise vormid“ põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamiseks.

5-18-7
Õiguskantsleri taotlus tunnistada Narva linnas kohustuslikke sotsiaalteenuseid reguleerivad määrused kehtetuks põhiseadusvastases osas.

5-18-8
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks vangistusseaduse § 94 lg 5, mis kaalutlusõiguseta sätestab, et vahistatule ei kohaldata käesoleva seaduse §-s 25 sätestatud pikaajalist kokkusaamist.

5-19-25
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks perehüvitiste seaduse § 37 lg 3 teine lause osas, mis näeb ette, et isikustatud sotsiaalmaksu hulka ei arvata töötuskindlustuse seaduses sätestatud tööandja maksejõuetuse hüvitiselt arvestatud sotsiaalmaksu olukorras, kus isik töötas vanemahüvitise arvutamise aluseks oleval kalendriaastal, kuid selle kalendriaasta eest maksis Eesti Töötukassa tööandja maksejõuetuse hüvitist ja arvestas sellelt sotsiaalmaksu ning sotsiaalmaks laekus vanemahüvitise arvutamise aluseks oleval kalendriaastal.

5-19-26
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks relvaseaduse § 43 lg 3 p 2 koostoimes § 36 lg 1 p 7 osas, milles see ei võimalda soetamisloa või relvaloa kehtetuks tunnistamisel arvestada väärteomenetluse korras karistatud isikut ja tema toimepandud tegu.

5-19-28
Harju Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks täitemenetluse seadustiku § 100 lg 4 teine lause osas, milles see näeb ette tagastamata jäetud tagatisraha kandmise koja eelarve ühisossa ega võimalda tagatisraha tagastamise üle otsustamisel kaalutlusõiguse teostamist.

5-19-29
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi Valitsuse määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ lisa 1 osas, milles kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuses töötamiseks.