Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

PrintPDF

Põhiseaduslikkuse järelvalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus.

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

5-17-8
Jõelähtme Vallavolikogu taotlus põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 1 sätestatud ülesannete täitmiseks kohalikele omavalitsustele riigieelarvest vahendite eraldamist käsitleva õigusliku regulatsiooni puudumise põhiseadusevastaseks tunnistamiseks või põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 1 kehtetuks tunnistamiseks.

5-17-9
Tartu Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks seaduslünk, mis kohustaks riiklikku pensionikindlustuse seaduse § 28 lg 2 p 12, § 24 lg 7, 8 ja 9 koosmõjus üht õigustatud isikut loobuma teise isiku kasuks õigusest suuremale pensionile.

5-17-10
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusvastaseks halduskohtumenetluse seadustiku § 46 lg 2 ls 2.

5-17-11
Tartu Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätta kohaldamata kohtutäituri seaduse (RT I 2009, 68, 463; RT I, 08.07.2016, 1) § 41 lõige 2 koostoimes kohtutäituri seaduse § 35 lg 2 p-ga 15 osas.

5-17-12
Harju Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks väärteomenetluse seadustiku § 54¹ lg 6 ja jätta nimetatud säte kohaldamata osas, milles see ei võimalda väärteomenetluse uuendamist kiir- või üldmenetluse korras olukorras juhul, kui trahviotsuse saanud sõiduki eest vastutav isik vaidlustab hoiatustrahvi väärteosündmuse puudumise põhjendusel.

5-17-13
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks töövõimetoetuse seaduse § 40 p 4 osas, millega tunnistati kehtetuks kohtute seaduse § 132(2) lg 2 osas, milles sellega nähti ette sõltumata vanusest õigus kohtuniku vanaduspensionile 100%-lise töövõime kaotusega isikule, kes oli 01.07.2013 ametis kohtunikuna ja kes oli seisuga 30.06.2016 töötanud kohtunikuna vähemalt 15 aastat.

5-17-14
Kambja Vallavolikogu ja Ülenurme Vallavolikogu taotlus  Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 101 „Kambja valla ja Ülenurme valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Kambja vallavolikogu ja Ülenurme vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks.

5-17-15
Illuka Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks.

5-17-16
Pala Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks.

5-17-17

Emmaste Vallavolikogu ja Pühalepa Vallavolikogu taotlused Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 99 „Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks.

5-17-18
Tõstamaa Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 98 „Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks.

5-17-19
Lasva Vallavolikogu, Võru Vallavolikogu, Vastseliina Vallavolikogu ja Sõmerpalu Vallavolikogu taotlused tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 105 „Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ § 1 lg 1 ja 2 põhiseadusevastaseks tunnistamiseks ning § 3 lg 1 ja § 6 lg 2.

5-17-20
Mikitamäe Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 10.07.2017 määruse nr 125 „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine“ ning 14.07.2017 määruse nr 128 „Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2017. a määruse nr 125 „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine” ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks.

5-17-21
Koeru Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 96 „Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ § 1 lg 1 ja § 4 p 2 põhiseadusevastaseks tunnistamiseks ning § 2 lg 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamiseks.

5-17-22
Rakke Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 106 „Rakke valla ja Väike-Maarja valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ § 1 lg 1 ja § 4 põhiseadusevastaseks tunnistamiseks ning § 2 lg 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamiseks.

5-17-23
Lüganuse Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 102 „Kiviõli linna, Lüganuse valla ja Sonda valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 ,,Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ § 1 lg 1 ja 2 põhiseadusvastaseks tunnistamiseks ning § 2 lg 1 põhiseadusvastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks.

5-17-24
Padise Vallavolikogu ja Vasalemma Vallavolikogu taotlus Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 määruse nr 126 „Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks.

5-17-29
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 06. septembri 2017. a otsuse tühistamiseks.