Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

PrintPDF

Põhiseaduslikkuse järelvalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus.

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

5-18-7
Õiguskantsleri taotlus tunnistada Narva linnas kohustuslikke sotsiaalteenuseid reguleerivad määrused kehtetuks põhiseadusvastases osas.

5-19-25
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks perehüvitiste seaduse § 37 lg 3 teine lause osas, mis näeb ette, et isikustatud sotsiaalmaksu hulka ei arvata töötuskindlustuse seaduses sätestatud tööandja maksejõuetuse hüvitiselt arvestatud sotsiaalmaksu olukorras, kus isik töötas vanemahüvitise arvutamise aluseks oleval kalendriaastal, kuid selle kalendriaasta eest maksis Eesti Töötukassa tööandja maksejõuetuse hüvitist ja arvestas sellelt sotsiaalmaksu ning sotsiaalmaks laekus vanemahüvitise arvutamise aluseks oleval kalendriaastal.

5-19-29
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi Valitsuse määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ lisa 1 osas, milles kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuses töötamiseks.

5-19-37 - liidetud põhiseaduslikkuse järelevalve asjaga nr 5-19-40
Tartu Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks justiitsministri määruse „Vangla sisekorraeeskiri” § 64(1) p 3(1).

5-19-38
Vabariigi Presidendi taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Riigikogus 29.05.2019 vastu võetud kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus.

5-19-40
Tartu Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks justiitsministri määruse „Vangla sisekorraeeskiri” § 64(1) p 3(1).