Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Euroopa Nõukogu soovitused liikmesriikide kohtunike kohta

29. märts 2012
PrintPDF
Riigikohus avaldas oma veebilehel kolme Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohtunikke ja kohtute tööd puudutava dokumendi mitteametlikud tõlked.

Veebilehel on nüüd kättesaadav Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee 17. novembri 2010. a soovitus liikmesriikide kohtunike kohta: nende sõltumatusest, tulemuslikkusest ja vastutusest. Soovituses rõhutatakse, et kuigi kohtunike sõltumatus on õigusriigi loomupärane osa ning asendamatu kohtunike erapooletuse ja kohtusüsteemi toimimise seisukohalt, ei ole see kohtunike privileeg. Kohtusüsteemi sõltumatus, mis tähendab ühtlasi ka vastutust õigusemõistmise eest, on vaid selliselt inimõiguste ja põhivabaduste austamise garantii ja loob aluse kohtusüsteemi usaldamiseks. EN Ministrite Komitee kutsub liikmesriikide valitsusi tugevdama kohtusüsteemi rolli ja rakendama soovituses kirjeldatud meetmeid, mis on vajalikud kohtunike sõltumatuse ja tulemuslikkuse soodustamiseks ning kohtunike vastutuse tõhustamiseks

Avaldatud on ka Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu (CCJE) arvamus kohtunike rollist kohtuotsuste täitmisel ning arvamus õigusemõistmisest ja infotehnoloogiast.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja