Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

PrintPDF

Põhiseaduslikkuse järelvalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus.

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

5-17-8
Jõelähtme Vallavolikogu taotlus põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 1 sätestatud ülesannete täitmiseks kohalikele omavalitsustele riigieelarvest vahendite eraldamist käsitleva õigusliku regulatsiooni puudumise põhiseadusevastaseks tunnistamiseks või põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 1 kehtetuks tunnistamiseks.

5-17-9
Tartu Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks seaduslünk, mis kohustaks riiklikku pensionikindlustuse seaduse § 28 lg 2 p 12, § 24 lg 7, 8 ja 9 koosmõjus üht õigustatud isikut loobuma teise isiku kasuks õigusest suuremale pensionile.

5-17-10
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusvastaseks halduskohtumenetluse seadustiku § 46 lg 2 ls 2.

5-17-11
Tartu Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätta kohaldamata kohtutäituri seaduse (RT I 2009, 68, 463; RT I, 08.07.2016, 1) § 41 lõige 2 koostoimes kohtutäituri seaduse § 35 lg 2 p-ga 15 osas.

5-17-12
Harju Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks väärteomenetluse seadustiku § 54¹ lg 6 ja jätta nimetatud säte kohaldamata osas, milles see ei võimalda väärteomenetluse uuendamist kiir- või üldmenetluse korras olukorras juhul, kui trahviotsuse saanud sõiduki eest vastutav isik vaidlustab hoiatustrahvi väärteosündmuse puudumise põhjendusel.

5-17-13
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks töövõimetoetuse seaduse § 40 p 4 osas, millega tunnistati kehtetuks kohtute seaduse § 132(2) lg 2 osas, milles sellega nähti ette sõltumata vanusest õigus kohtuniku vanaduspensionile 100%-lise töövõime kaotusega isikule, kes oli 01.07.2013 ametis kohtunikuna ja kes oli seisuga 30.06.2016 töötanud kohtunikuna vähemalt 15 aastat.

5-17-31
Harju Maakohtu taotlus tunnistada riigi õigusabi seaduse § 37 lõige 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätta kohaldamata osas, milles see ei võimalda saada riigi õigusabi kaebusega Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumiseks isikul, kes ei ole Eesti kodanik või Eestis elamisloa alusel viibiv isik.

5-17-33
Tartu Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks justiitsministri 06.10.2016.a määrusega nr 21 tehtud muudatused justiitsministri 30.11.2000.a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri”.

5-17-36
Käde Kalamehe kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 23.10.2017. a otsuse nr 37 peale.

5-17-37
Argo Mõttuse kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 23.10.2017. a otsuse nr 45 peale.

5-17-38
Virgo Kruve kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 23.10.2017. a otsuste nr 39 peale.