Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Põhiseaduslikkuse järelevalve

PrintPDF

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

 

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus. 

 

I. Taotlused kontrollida õigustloova akti põhiseadusele vastavust (PSJKS II. peatükk)

Riigikohus avaldab neis asjus kaasuse põhiselt menetlusosaliste arvamused andmekaitse reegleid arvestavas ulatuses kuni asjas kohtulahendi avalikustamiseni.

5-19-29
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi Valitsuse määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ lisa 1 osas, milles kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuses töötamiseks.
Asjas on esitatud Euroopa Kohtule eelotsusetaotlus (vt infot selle kohta: taotlus XXX).

5-20-3
Vabariigi Presidendi taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks  Riigikogus 11. märtsil 2020 vastu võetud "Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform)" (vt: Vabariigi Presidendi taotlus, taotluse lisa 1, taotluse lisa 2, taotluse lisa 3).

Õiguskantsleri arvamus 5-20-3

Riigikogu rahanduskomisjoni arvamus 5-20-3

Eriarvamus rahanduskomisjon Lauri Ligi Sutt Sikkut Sõerd 5-20-3 

Riigikontrolli arvamus 5-20-3

Riigikontrolli arvamuse LISA 5-20-3

Eesti Panga arvamus 5-20-3

Justiitsministri ja Vabariigi Valitsuse arvamus 5-20-3 

Eesti Kindlustusseltside Liidu arvamus 5-20-3

Lisa Eesti Kindlustusseltside Liidu arvamusele 5-20-3

Justiitsministri ja rahandusministri täiendav seisukoht 15.05.2020, 5-20-3

Eesti Panga vastus 15.05.2020, 5-20-3

Finantsinspektsiooni vastus 15.05.2020, 5-20-3

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu seisukoht 03.08.2020, 5-20-3 

3-18-1672
Perehüvitiste seaduse põhiseaduslikkuse kontroll (vt: Riigikohtu halduskolleegiumi 07.04.2020. a määrus).

Õiguskantsleri arvamus 3-18-1672

Riigikogu sotsiaalkomisjoni arvamus 3-18-1672

 

II. Valimiskaebused (PSJKS VI peatükk)