Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

PrintPDF

Põhiseaduslikkuse järelvalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus.

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

5-18-7
Õiguskantsleri taotlus tunnistada Narva linnas kohustuslikke sotsiaalteenuseid reguleerivad määrused kehtetuks põhiseadusvastases osas.

5-19-29
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi Valitsuse määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ lisa 1 osas, milles kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuses töötamiseks.

5-19-37 - liidetud põhiseaduslikkuse järelevalve asjaga nr 5-19-40
Tartu Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks justiitsministri määruse „Vangla sisekorraeeskiri” § 64(1) p 3(1).

5-19-38
Vabariigi Presidendi taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Riigikogus 29.05.2019 vastu võetud kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus.

5-19-40
Tartu Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks justiitsministri määruse „Vangla sisekorraeeskiri” § 64(1) p 3(1).

5-19-41
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks siseministri määruse „Arestimaja sisekorraeeskiri” § 31 lg 3 osas, milles see sätestab, et üksnes tehniliste tingimuste olemasolul võib arestialune ja vahialune kasutada järelevalve all selleks kohandatud arvutites riiklikku elektroonilist õigusaktide andmebaasi ja kohtulahendite registrit.

5-19-42
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks sotsiaalmaksuseaduse § 6 lg 1 punkt 8 osas, milles see välistab riigi poolt sotsiaalmaksu maksmise sellise isiku eest, kes on ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktis 1 nimetatud isiku ülalpeetav registreeritud elukaaslane, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last ning kelle eest või kelle registreeritud elukaaslase eest riik ei maksa sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse lõike 1 punkti 1 või 11 alusel.

5-19-44
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks kaitseministri 6. veebruari 2013. a määruse nr 8 „Tegevväelase ressursimahuka koolituse kulu arvestamine ja hüvitamine ning määramata tähtajaga tegevteenistuses olemise kohustuse määramise kord“ (RT I, 05.04.2019, 2) § 5 lõiked 2 ja 3.