Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 15.01.2021
Näiteks 15.01.2021
14. juuli 2020

Eesti asub äsja avaldatud õigusemõistmise võrdlustabelis „Justice Scoreboard 2020“ kohtusüsteemi tõhususe ja menetluste kiiruse poolest Euroopa Liidu riikide esikolmikus.

19. juuni 2020

Riigikohus jättis rahuldamata tuulegeneraatori ehitusloa saamiseks kohtusse pöördunud ettevõtja kaebuse ning selgitas ühtlasi Kaitseministeeriumi, kohalike omavalitsuste ja arendajate õigusi ja kohustusi tuulikute kavandamisel. Riigikohus rõhutas, et tuulegeneraatorite kavandamisel on kohaliku omavalitsuse kui ehitusloa andja ülesanne selgitada võimalusi, mille abil leida pooli rahuldav ja vastandlikke huve tasakaalustav lahendus. Kui ministeerium jätab ehitusloa eelnõu kooskõlastamata, peab ta seda põhjendama.

18. juuni 2020

Riigikohus mõistis Politsei- ja Piirivalveametilt (PPA) välja hüvitise mittevaralise kahju eest, kuna PPA oli jätnud läbi vaatamata Eesti kodaniku samast soost registreeritud elukaaslase elamisloa taotluse Eestisse asumiseks. PPA tugines elamisloa andmata jätmisel välismaalaste seadusele, mille Riigikohus tunnistas eelmisel aastal põhiseadusvastaseks. Seetõttu rikkus PPA otsus kaebaja eraelu puutumatust. Riigivastutuse seaduse järgi peab riik sellises olukorras mittevaralise kahju hüvitama.

18. juuni 2020

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas tänases otsuses, et isegi kui politseiametnik rikub füüsilist jõudu kasutades korrakaitseseadust, ei tähenda see alati kuriteo toimepanemist. Võimuliialduses kui kuriteos saab teda tunnistada süüdi üksnes füüsilise jõu ilmselgel kuritarvitamisel.

17. juuni 2020

Uued kohtunikud asuvad tööle Harju, Tartu, Viru ja Pärnu Maakohtus.

17. juuni 2020

Riigikohtu halduskolleegium jättis rahuldamata MTÜ Eesti Keskerakonna kaebuse Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutuse peale kanda riigieelarvesse 110 100 eurot keelatud annetust. Riigikohtu hinnangul ei võimaldanud erakonna 2014. ja 2015. aasta puudulik raamatupidamine veenduda, kust erakonna sularahakassast panka erakonna kontole viidud raha pärines. Riigikohus selgitas otsuses, et erakondade roll parlamendi moodustamisel ja riigi valitsemisel eeldab erakonna rahaasjade täielikku läbipaistvust.

16. juuni 2020

Riigikohtu üldkogu otsustas täna, et Vabariigi Presidendi taotlust tunnistada kohustusliku kogumispensioni reform põhiseadusega vastuolus olevaks arutatakse edasi suulises menetluses.

15. juuni 2020

Riigikohus jättis rahuldamata töötaja nõude, kes soovis kollektiivlepingu alusel suuremat töötasu, kui pooled töölepingus kokku leppisid. Riigikohus selgitas, et seadus ei võimalda tööandja nõusolekuta laiendada talle kollektiivlepingut, mille sõlminud ühingu või liidu liige ta ei ole. Kollektiivlepingu tingimuste laiendamine ja kohustuste panemine tööandjale on võimalik üksnes juhul, kui tööandja on andnud selleks nõusoleku.

11. juuni 2020

Riigikohus võtab tähtajaliselt tööle pressiesindaja, kes korraldab Riigikohtu suhtlust avalikkusega ja meediatööd ning kujundab Riigikohtu ja õigusemõistmise identiteeti ja mainet.

9. juuni 2020

Arvestades kohustusliku kogumispensioni reformi suurt ühiskondlikku kaalu ja pikaajalisi mõjusid, andis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium Vabariigi Presidendi taotluse tunnistada reform põhiseadusega vastuolus olevaks arutamiseks Riigikohtu üldkogule.

Lehed