Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 02.08.2021
Näiteks 02.08.2021
10. veebruar 2021

Riigikohtu analüüs näitas, et kohtud pole kuriteos kannatanutele mittevaralise kahju hüvitamisel alati järjekindlad ning ka pealtnäha sarnaste juhtumite puhul võivad summad olla mõnikord väga erinevad. 

9. veebruar 2021

Riigikohtus valmis ülevaade kriminaaltoimiku prokuratuurile tagastamise põhjustest lihtmenetlustes ehk kiirmenetluses, käskmenetluses, lühimenetluses ja kokkuleppemenetluses.

9. veebruar 2021

Kohtute haldamise nõukoda (KHN) kinnitas eelmisel nädalal toimunud kirjalikul istungil seisukohta, et õigusemõistmine peab korrakohaselt toimima ka pandeemia jätkudes, kuid selleks, et kohtuasjade arutamine oleks piisavalt ohutu, tuleb viiruse levikut ennetavaid meetmeid pidevalt üle vaadata.

9. veebruar 2021

Riigikohus asus seisukohale, et ühistranspordiseadus ei võimalda ametnikel taksoteenuse pakkujate kontrollimiseks tellida mobiilirakenduse kaudu taksot.

2. veebruar 2021

Riigikohtu kodulehel on nüüd kättesaadavad ülevaated Riigikohtu praktikast haldus-, tsiviil- ja süüteoasjades perioodil september–detsember 2020 ning aastaülevaade põhiseaduslikkuse järelevalve asjades tehtud lahenditest.  

29. jaanuar 2021

Riigikohus otsustas õlijäätmete taaskasutust puudutanud vaidluses, et riik pole reeglite kehtestamisel põhjendamatult viivitanud ning esmatähtsad on inimeste tervise ja keskkonna kaitsmise huvid.

28. jaanuar 2021

Riigikohus selgitas Hellenurme paisu üle peetud vaidluses, et omanikule pandud keskkonnakaitselised kohustused peavad olema mõõdukad ja vastavuses tema kavandatud muudatustega.

28. jaanuar 2021

Riigikohus asus Finantsinspektsiooni tegevust puudutanud kohtuasjas seisukohale, et praegu kehtiv seadus ei võimalda avalikkust ja tarbijaid enne järelevalvemenetluse lõppu ohust teavitada. 

26. jaanuar 2021

Euroopa Liidu Nõukogu nimetas Eesti riigikohtuniku Julia Laffranque’i seitsmeliikmelisse komiteesse, kes esitab oma arvamuse kandidaatide sobivusest Euroopa Kohtu ja Üldkohtu kohtunike ning kohtujuristide ametikohtadele. 

26. jaanuar 2021

Riigikohus koostas ülevaate laste kinnisesse lasteasutusse suunamisest tsiviilasjades, et ühtlustada kohtupraktikat ja selgitada välja uue korraga kaasnenud probleemid.

Lehed