Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 15.12.2019
Näiteks 15.12.2019
21. juuni 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas täitemenetluse seadustiku kehtetuks osas, milles see ei anna kohtutäiturile kaalutlusõigust tagatisraha tagastamise üle otsustamisel täitemenetluses.

21. juuni 2019

Riigikohtu üldkogu tunnistas tänase otsusega põhiseadusvastaseks ja kehtetuks välismaalaste seaduse osas, milles see välistab tähtajalise elamisloa andmise Eesti kodaniku samast soost registreeritud elukaaslasele Eestis pereelu elamiseks. 

19. juuni 2019

President Kersti Kaljulaid nimetas täna ametisse viis uut esimese astme kohtunikku: Harju Maakohtus alustavad kohtunikena tööd Kadi Kark ja Martin Tuulik, Pärnu Maakohtus Agle Elmik ning Tartu Halduskohtus Reelika Kitsing ja Maria Lõbus. 

18. juuni 2019

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnal valmis kaks uut kohtupraktika analüüsi, millest üks käsitleb juriidilisest isikust pankrotivõlgnikuga seotud isikute ärikeeldu ning teine ettevõtlus- ja tegutsemiskeeldu kohtupraktikas aastatel 2014–2019.

18. juuni 2019

Homme, 19. juunil kell 11 algab Riigikohtu halduskolleegiumi avalik istung, et arutada Lääne-Nigula valla kassatsioonkaebust ringkonnakohtu otsusele, mis kohustas valda uuesti kaaluma OÜ Kekkilä Eesti taotletud kaevandamisloa kooskõlastamist.

14. juuni 2019

Riigikohtu halduskolleegium otsustas, et Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) lõpetas Edelaraudtee AS-iga 2009. aastal sõlmitud reisijateveo avaliku teenindamise lepingu alates 2014. aasta 1. jaanuarist õiguspäraselt. Riigikohtu hinnangul toetas lepingu ühepoolset ennetähtaegset lõpetamist oluline avalik huvi võtta vananenud reisirongide asemel kasutusele uued rongid.

11. juuni 2019

Riigikohtu üldkogu otsustas, et vangistusseaduses sätestatud pikaajalise kokkusaamise absoluutne keeld vahistatule on põhiseadusega vastuolus, kuna see piirab ülemäära palju põhiseaduslikku õigust perekonnaelu puutumatusele. Riigikohus tunnistas otsusega pikaajalise kokkusaamise täieliku keelu eelvangistuses kehtetuks.

11. juuni 2019

Riigikohus otsib oma meeskonda kohtute kommunikatsiooni juhti, kelle põhiülesanne on Eesti kohtute kommunikatsioonistrateegia kujundamine ja elluviimine koostöös kohtutega, kohtute strateegiline nõustamine ja toetamine avalike suhete küsimustes ning kriisiolukordade kommunikatsiooni juhtimine.

7. juuni 2019

Riigikohtu halduskolleegium jättis rahuldamata kaebuse, milles kaebaja palus hüvitada talle samasooliste kooselupaaride õigussuhete reguleerimata jätmisega tekitatud mittevaraline kahju. Kohtuasjas ei leidnud kinnitust, et kaebajal ei olnud võimalik oma õigusi kasutada ja et väidetava kahju on tekitanud just seadusandja.

6. juuni 2019

Riigikohtu halduskolleegium otsustas, et Maksu- ja Tolliametis (MTA) arenguvestlust salaja salvestades ja salvestist edastades ei käitunud Kert Kingo õigusvastaselt. Nii hindas Riigikohus, et õigusvastane oli Kingo teenistusest vabastamine salaja salvestamise ja salvestise edastamise tõttu. Kuivõrd Kingo salvestas ja edastas vestluse salvestise eesmärgiga tõendada töökiusamist, kaalub Riigikohtu hinnangul tema õigustatud huvi tõendada töökiusamist üles vestlust pidanud MTA ametnike huvid.

Lehed