Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 22.04.2021
Näiteks 22.04.2021
28. jaanuar 2021

Riigikohus selgitas Hellenurme paisu üle peetud vaidluses, et omanikule pandud keskkonnakaitselised kohustused peavad olema mõõdukad ja vastavuses tema kavandatud muudatustega.

28. jaanuar 2021

Riigikohus asus Finantsinspektsiooni tegevust puudutanud kohtuasjas seisukohale, et praegu kehtiv seadus ei võimalda avalikkust ja tarbijaid enne järelevalvemenetluse lõppu ohust teavitada. 

26. jaanuar 2021

Euroopa Liidu Nõukogu nimetas Eesti riigikohtuniku Julia Laffranque’i seitsmeliikmelisse komiteesse, kes esitab oma arvamuse kandidaatide sobivusest Euroopa Kohtu ja Üldkohtu kohtunike ning kohtujuristide ametikohtadele. 

26. jaanuar 2021

Riigikohus koostas ülevaate laste kinnisesse lasteasutusse suunamisest tsiviilasjades, et ühtlustada kohtupraktikat ja selgitada välja uue korraga kaasnenud probleemid.

21. jaanuar 2021

Analüüs näitab, et kohtud rahuldavad Eestis umbes veerandi mittevaralise kahju nõuetest, mis on seotud avaliku võimu tegevuse või tegematajätmistega. 

19. jaanuar 2021

Riigikohtu üldkogu rahuldas täna riigi peaprokuröri taotluse, milles soovitakse esitada Tartu Maakohtu kohtunikule Eveli Vavrenjukile süüdistus mitmes kuriteos, ja edastas selle presidendile.

14. jaanuar 2021

Riigikohus tunnustas tänasel 101. aastapäeval parimate õigusteemaliste õpilastööde autoreid ja nende juhendajad. Tunnustamine leidis sel korral aset virtuaalselt.

6. jaanuar 2021

Riigikohus otsustas, et asutus vastutab oma dokumendiregistris terviseandmete ebaseadusliku avaldamisega põhjustatud mittevaralise kahju eest. Samas pole tingimata vajalik rahalise hüvitise määramine, vaid kergematel juhtudel võib olla piisav ka õigusvastase käitumise tuvastamine. 

29. Detsember 2020

Järgmine kohtunikueksami kirjalik osa toimub 1.-5. märtsil 2021. aastal  ja suuline osa 12.-16. aprillil. Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb vajalikud dokumendid esitada 4. jaanuariks. 

22. Detsember 2020

Riigikohus kuulutas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks kultuuriministri määruses sätestatud ebarealistliku tähtaja, mis ei võimaldanud Von Glehni teatril saada kevadise koroonaviiruse puhangu ajal kriisiabi. Ministri väiteid aja ja raha nappusest ei pidanud kohus asjakohaseks.

Lehed