Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 22.10.2019
Näiteks 22.10.2019
11. juuni 2019

Riigikohus otsib oma meeskonda kohtute kommunikatsiooni juhti, kelle põhiülesanne on Eesti kohtute kommunikatsioonistrateegia kujundamine ja elluviimine koostöös kohtutega, kohtute strateegiline nõustamine ja toetamine avalike suhete küsimustes ning kriisiolukordade kommunikatsiooni juhtimine.

7. juuni 2019

Riigikohtu halduskolleegium jättis rahuldamata kaebuse, milles kaebaja palus hüvitada talle samasooliste kooselupaaride õigussuhete reguleerimata jätmisega tekitatud mittevaraline kahju. Kohtuasjas ei leidnud kinnitust, et kaebajal ei olnud võimalik oma õigusi kasutada ja et väidetava kahju on tekitanud just seadusandja.

6. juuni 2019

Riigikohtu halduskolleegium otsustas, et Maksu- ja Tolliametis (MTA) arenguvestlust salaja salvestades ja salvestist edastades ei käitunud Kert Kingo õigusvastaselt. Nii hindas Riigikohus, et õigusvastane oli Kingo teenistusest vabastamine salaja salvestamise ja salvestise edastamise tõttu. Kuivõrd Kingo salvestas ja edastas vestluse salvestise eesmärgiga tõendada töökiusamist, kaalub Riigikohtu hinnangul tema õigustatud huvi tõendada töökiusamist üles vestlust pidanud MTA ametnike huvid.

5. juuni 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis tänases otsuses, et leppetrahviteate jätmine sõiduki esiklaasi kojamehe vahele on mõistlik viis sellise trahviteate edastamiseks. Trahviteate kojamehe vahele jätmist ei saa kolleegiumi hinnangul mõistlikuks pidada vaid erandlikel puhkudel, näiteks orkaani või muu looduskatastroofi esinemisel. 

5. juuni 2019

Justiitsminister kuulutas 4. juunil 2019 välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu ja ühele Tartu Ringkonnakohtu kohtunikukohale. Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. 

4. juuni 2019

Riigikohtu esimees Villu Kõve ütles täna enda ametiaja esimeses Riigikogu ettekandes, et ehkki Eesti kohtumenetlus on üks Euroopa tõhusamaid, tuleb õigusemõistmise tagamiseks kriitiliselt üle vaadata nii senine kohtuvõrgu korraldus kui seal töötavate inimeste hulk ja ülesanded. Et pakkuda kindlustunnet juba töötavatele kohtunikele või seda ametit kaaluvatele juristidele, tegi  Kõve ka ettepaneku taastada kohtunike töövõimetuspension.

3. juuni 2019

Riigikohus otsib täiendust õigusteabe- ja koolitusosakonda ning võtab tähtajalisele kohale teenistusse analüütiku, kes toetaks põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumit menetluses olevate asjade lahendamisel, koostaks põhiseaduslikkuse järelevalve valdkonna ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika analüüse ja ülevaateid ning koguks ja süstematiseeriks Riigikohtu tööks vajalikku õigusteavet.

31. mai 2019

Ülevaated käsitlevad kohtuasjade lahendamist haldus-, tsiviil- ja kriminaal- ning väärteoasjades selle aasta esimese nelja kuu jooksul.

31. mai 2019

Veebruaris moodustatud kohtunike eetikanõukogu pidas sel nädalal esimese koosoleku. Nõukogu valis koosolekul esimeheks Tallinna ringkonnakohtuniku Kaire Pikamäe ning pani paika nõukogusse pöördumise korra.

31. mai 2019

Euroopa Inimõiguse Kohus (EIK) otsustas niinimetatud maadevahetuse kohtuasjas, et kaebajate suhtes toimunud kriminaalmenetluse kestus jäi mõistliku menetlusaja piiridesse. EIK nõustus otsuses seega Riigikohtu kriminaalkolleegiumi põhjendusega, et kaebajate kriminaalasi oli väga keerukas, hõlmates mitmeid süüdistatavaid ning peitkuritegusid, millele oli iseloomulik kõrge konspireerituse tase.

Lehed