Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 10.12.2018
Näiteks 10.12.2018
21. Mai 2018

Kohtunikueksamikomisjon kuulutas välja sügisesed kohtunikueksami kuupäevad - eksami kirjalik osa toimub 10.-14. septembril ja suuline osa 8.-12. oktoobril 2018. 

17. Mai 2018

Käimas on konkurss viie kohtunikukoha täitmiseks – üks neist Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumis, kolm Harju Maakohtus ja üks Viru Maakohtus.

25. Aprill 2018

Riigikohus selgitas 20. aprilli lahendis, et juhiloa kehtivusaja lõppemise korral ei ole võimalik isikut karistada juhtimisõiguseta sõidu eest. Kehtiva juhiloata sõiduki juhtimine on väärteona karistatav, ent sätte alusel, mille karistusmäär on oluliselt kergem.

10. Aprill 2018

Riigikohus selgitas tänases määruses, et vaatamata rakendusaktide puudumisele hakkas kooseluseadus alates 1. jaanuarist 2016 kehtima ning on osa Eesti õiguskorrast. Kooseluseaduse rakendamisaktide andmata jätmine iseenesest ei anna Riigikohtu hinnangul alust tunnistada olukord põhiseadusvastaseks.

9. Aprill 2018

Täna, 9. aprillil kell 14 ja 15 peab Riigikohtu halduskolleegium avaliku istungi, et arutada osaühingute Tamsalu Uus Apteek, Türi Apteek ja Folia Apteek kaebusi Ravimiameti otsuste peale. Riigikohtul tuleb anda hinnang uute haruapteekide asutamise ja apteekide tegevuskoha muutmise võimalikkusele nn üleminekuajal.

4. Aprill 2018

Riigikohus avaldas kohtupraktika analüüsi, milles uuriti, kuidas sisustatakse kohtupraktikas elektroonilise valve kui vahistamise asendustõkendi põhilisi eeldusi: vähendada vahistamisega võrdväärselt kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumise ohtu või ohtu jätkuvalt toime panna kuritegusid. 

23. Märts 2018

Reedel, 23. märtsil külastas Eesti kõrgeimat kohut Läti Konstitutsioonikohtu delegatsioon, mida juhtis president Ineta Ziemele. Külalisi võttis vastu Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

16. Märts 2018

Riigikohtu esimees kuulutas täna välja avaliku konkursi 30. juunist Riigikohtu halduskolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

2. Märts 2018

Riigikohtu halduskolleegium sedastas tänases otsuses, et Tartu rahu järel Venemaal Eesti kodakondsusse opteerunute järeltulijad ei ole Eesti kodanikud, kui opteerumisele ei järgnenud iseseisvasse Eestisse elama asumine. Samal seisukohal olid Tallinna Halduskohus ja Tallinna Ringkonnakohus.

20. Veebruar 2018

Eile andis Justiitsministeerium esmakordselt „õiguse eest seisja“ auhinna inimestele, kes on märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Tunnustuse pälvisid Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees Saale Laos, vandeadvokaat Paul Varul ning Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus. 

Lehed