Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 03.04.2020
Näiteks 03.04.2020
13. jaanuar 2020

Homme, 14. jaanuaril tähistab Riigikohus 100. sünnipäeva – just sel päeval 100 aastat tagasi toimus Tartu raekojas Riigikohtu esimene avalik istung.

27. Detsember 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas otsuses, et selle aasta veebruaris jõustunud seadusemuudatusega laienes kriminaalasjades kannatanu kassatsiooniõigus. See tähendab, et lisaks tsiviilhagile on kannatanul õigus vaidlustada Riigikohtus ka süüküsimust ja mõistetud karistust. 

27. Detsember 2019

14. jaanuaril 2020 möödub sada aastat päevast, mil Tartu raekojas toimus esimene Riigikohtu avalik istung. Riigikohtu saabuva sajanda aastapäeva eel pühendas Tartu Ülikooli õigusteaduskond Juridica erinumbri just Riigikohtule.

20. Detsember 2019

Riigikohus rahuldas kaebuse ringkonnakohtu määruse peale, millega kohus jättis sisuliselt läbi vaatamata maakohtu kohtuistungi avalikkuse piiramise määruse peale esitatud kaebuse. Kuna maakohtuniku määruse aluseks olnud kriminaalmenetluse sätte kohta puudub kohtupraktika, ei olnud ringkonnakohtul õigust jätta kaebus läbi vaatamata.

19. Detsember 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas otsuses, et täitemenetluses on pärast ühisvara jagamist võlausaldajal õigus nõuda vaid seda osa, millele oleks olnud õigus võlgnikust endisel abikaasal. Kui võlgnikul ei ole pärast ühisvara jagamise lepingu sõlmimist enam nõudeid enda endise abikaasa vastu, ei saa ka võlausaldaja nõuda endise abikaasa korteri müüki võlgniku võlgade katteks.

19. Detsember 2019

Riigikohus tunnistas vaidlusaluse seaduse põhiseadusvastaseks põhjusel, et see ei näe ette tõhusat kontrolli selle üle, et inimest ei jäetaks teavitamata, kui Kaitsevägi on teda varjatult jälginud. Samas ei nõustunud Riigikohus teiste taotluses toodud etteheidetega seaduse põhiseadusvastasuse kohta.

18. Detsember 2019

Riigikohus tunnistas põhiseadusvastaseks ja kehtetuks sotsiaalmaksuseaduse osa, mis välistab sotsiaalmaksu maksmise alla 8-aastast last kasvatavale inimesele, keda peab üleval tema registreeritud elukaaslane. Riigikohus rõhutas, et sarnases olukorras olevaid peresid tuleb kohelda võrdselt.

18. Detsember 2019

Riigikohus võttis menetlusse Mittetulundusühingu ARB ja Mittetulundusühingu Eesti Looduskaitse Seltsi kassatsioonkaebused kohtuasjas, milles MTÜ-d vaidlustasid riigihalduse ministri kehtestatud Rail Balticu trassi maakonnaplaneeringud.

17. Detsember 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi sõnul on tubakatoodete keeld vanglas põhjendatud. Vangla julgeolek, kinnipeetavate vaheliste ebaseaduslike suhete ja tuleohu ärahoidmine, järelevalve tõhusam teostamine ning teiste vangla territooriumil viibivate inimeste tervise kaitsmise vajadus koosmõjus kaaluvad üles kinnipeetavate õiguste riive.

12. Detsember 2019

Uued kohtunikud asuvad tööle Harju ja Pärnu Maakohtus. Harju Maakohtus alustavad jaanuaris kohtunikena tööd Katrin Mikenberg, Mairi Heinsalu, Marina Ninaste ja Grete Vahtra. Pärnu Maakohtus asub veebruaris kohtunikuna ametisse Rajar Miller.

Lehed