Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 27.09.2020
Näiteks 27.09.2020
22. aprill 2020

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Harju Maakohtu, ühele Pärnu Maakohtu, ühele Viru Maakohtu ja kolmele Tartu Maakohtu kohtuniku kohale.

17. aprill 2020

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas kehtetuks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätte, mis näeb ette kohaliku omavalitsuse volikogu liikme volituste lõppemise, kui ta töötab sama omavalitsuse ametiasutuses töölepingu alusel. Sätte eesmärki vältida huvide konflikti on võimalik saavutada ka volikogu liikme volituste ajutise peatamisega. Nii piirataks inimese õigust täita volikogu liikme kohustusi vähem kui volituste lõpetamisel.

16. aprill 2020

Riigikohtu kriminaalkolleegium asus tänases lahendis seisukohale, et pärast kriminaalmenetluse lõppu saab avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse või arhiiviseaduse alusel taotleda juurdepääsu kriminaalasja kohtutoimikule ka juhul, kui kriminaalasja arutati kinnisel kohtuistungil.

8. aprill 2020

Riigikohtu kriminaalkolleegium juhtis tähelepanu sellele, et maakohtus peavad samad kohtukoosseisu liikmed üldjuhul arutama kriminaalasja algusest lõpuni. Kohtukoosseisu ühe liikme väljalangemisel tuleb kriminaalasja arutamist alustada algusest peale, välja arvatud siis, kui kohtuliku arutamise ajal maakohtus on istungisaalis viibinud varukohtunik või varurahvakohtunik.

6. aprill 2020

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnal valmis ülevaade, mis vaatleb Riigikohtu praktikat psüühikahäirega isiku kinnisesse asutusse paigutamise kohta.

6. aprill 2020

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas, et grupi liikmed saab narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises suure varalise kasu saamise eesmärgil süüdi tunnistada üksnes siis, kui iga grupi liige taotles kuriteost kasu seaduses sätestatud suure varalise kasu piirmäära ületavas summas. Samas märkis Riigikohus, et raskem karistus narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise eest ei peaks olenema mitte taotletud varalise kasu suurusest, vaid käideldud aine kogusest.

31. märts 2020

Riigikohtu esimees Villu Kõve toetab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uue liikme kandidaadina vandeadvokaat Urmas Volensit. 

30. märts 2020

Õigusemõistmine riigis toimub edasi ka eriolukorra ajal, ent oma töötajate ja ka kohtuga kokku puutuvate inimeste tervise hoidmiseks ei lubata eriolukorra ajal kodanikke Riigikohtu hoonesse.

30. märts 2020

Laupäeval teatas välisminister Urmas Reinsalu, et Eesti aktiveeris inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 15, mis lubab ajutiselt taganeda mõnest konventsiooniga võetud kohustusest, sealhulgas õiglasest kohtupidamisest. Riigikohus rõhutab, et artikli 15 kohaldamisel kehtib endiselt põhiseadus ning seega on tagatud ka õiglane kohtupidamine.

27. märts 2020

Riigikohtu kriminaalkolleegium juhtis lahendis tähelepanu, et narkootilise või psühhotroopse aine posti teel Eestisse tellimisel on aine ebaseaduslik sissevedu lõpule viidud Eesti riigipiiri ületamisega. Kui puudub tõsiselt võetav kahtlus aine pakendil oleva teabe tõepärasuses, ei ole puhta aine koguse tuvastamiseks ekspertiis kohustuslik.

Lehed