Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 17.01.2020
Näiteks 17.01.2020
15. oktoober 2019

Täna kogunenud Riigikohtu üldkogu otsustas edastada Tartu Maakohtu kohtuniku Heiki Kolki tagasiastumisavalduse Vabariigi Presidendile.

11. oktoober 2019

Riigikohtu esimees Villu Kõve teeb Riigikogule ettepaneku nimetada uueks Riigikohtu kriminaalkolleegiumi liikmeks Tartu ringkonnakohtunik Juhan Sarv.

11. oktoober 2019

Riigikohtu halduskolleegium tunnistas õigusvastaseks ehitusloa, mille Tallinna linn andis Elisa Eesti AS-ile mobiilsidemasti rajamiseks ning tühistas mastile antud kasutusloa. Riigikohtu hinnangul ei arvestanud Tallinna linn lube andes naabrite huvidega.

10. oktoober 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium jättis jõusse süüdimõistva otsuse, mille järgi asetasid ja jätsid Pandivere Pansion OÜ juhtivtöötajad hooldekodu elaniku eluohtlikku olukorda, mille tagajärjel ta suri. Riigikohus rõhutas otsuses, et hooldekodu pidaja üldine hoolsuskohustus on ulatuslikum tavapärasest üldinimlikust hoolsuskohustusest.

10. oktoober 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas otsuses, et isegi juhul, kui pankrotivõlgniku ja tema abikaasa ühisvara jagamise nõue on aegunud, ei tähenda see, et pankrotivara hulka kuuluks lisaks pankrotivõlgniku osale ka tema abikaasa osa.

 

9. oktoober 2019

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi kokku viiele kohtunikukohale – kolm neist on Harju Maakohtus, üks Pärnu Maakohtus ja üks Tartu Maakohtus. Kohtunikuks kandideerija peab muuhulgas olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud.

9. oktoober 2019

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas Lääne-Nigula valla kaebuse OÜ Kekkilä algatatud vaidluses. Riigikohtu sõnul leidis vald põhjendatult, et enne kaevandamisloa kooskõlastamist on vaja keskkonnamõjude kohta teavet juurde koguda.

8. oktoober 2019

Riigikohtu üldkogu tänase otsusega jäi kohtunik süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises, mis seisnes lugupidamatus ja ebaviisakas suhtumises menetlusosalistesse ning isiku istungisaalist eemaldamises.

4. oktoober 2019

3.–4. oktoobrini võõrustab Riigikohus Euroopa Kohtunike Koolituse Võrgustiku (European Judical Training Network) töögrupi kohtumist.

2. oktoober 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas tänases otsuses, et kohtu pädevusse ei kuulu eraldi nõudena selle tuvastamine, kas töötajaga juhtunud õnnetusjuhtum oli tööõnnetus. Olukorras, kus tööandja ja töötaja vaidlevad selle üle, kas tööõnnetus toimus või mitte, peab juhtumi asjaolusid uurima Tööinspektsioon.

Lehed