Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 02.08.2021
Näiteks 02.08.2021
5. aprill 2021

Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulutas välja avaliku konkursi riigikohtuniku ametikoha täitmiseks kriminaalkolleegiumis alates 1. jaanuarist 2022. 

30. märts 2021

Riigikohus võtab tööle halduskolleegiumi nõuniku, kelle põhiülesanne on lahendada haldusasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte.

25. märts 2021

Riigikohus otsustas, et ansambli Vitamiin liikmena sundkorras Tšernobõli tuumakatastroofi piirkonda esinema saadetud Aivar Mäel on õigus represseeritu tunnistusele ja toetusele.

24. märts 2021

Riigikohus selgitas Kadrioru pargis juhtunud õnnetust puudutavas kohtuasjas avaliku pargi pidaja käibekohustuse sisustamist ehk milliseid abinõusid saab temalt nõuda külastajate elu ja tervise kaitseks. 

19. märts 2021

Riigikohus selgitas tänases otsuses, kuidas jaguneb vastutus varalise kahju eest korteriomaniku ja -ühistu vahel, kui korter saab näiteks veekahjustusi kaasomandisse kuuluva toru purunemisel teises korteris.

18. märts 2021

Riigikohus otsustas, et ravimiseaduse järgi ei piisa apteegile tegevusloa andmisel ainult omandisuhete formaalsest kontrollist, vaid tuleb kindlaks teha, kas proviisoril on apteegi üle valitsev mõju.

12. märts 2021

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et süüteokatsest loobumine vabastab toimepanija vastutusest üksnes juhul, kui see on vabatahtlik.

5. märts 2021

Riigikohus otsustas, et AS-il Merko Ehitus Eesti on õigus saada riigilt varalise kahju hüvitist, kui leiab kinnitust väide, et neile kuuluvate kinnistute väärtus vähenes looduskaitseliste piirangute tõttu. Samas pole vaja maksta hüvitist loodetud arendustulu saamata jäämise eest, kui äriplaani luhtumine mahub tavapärase äririski raamidesse.

3. märts 2021

Riigikohtu üldkogu otsustas mööblitootja Tarmeko endise juhi kriminaalasjas, et tahtliku rikkumise toime pannud äriühingu juhatuse liikme vastu võib esitada kahjunõude teatud tingimustel kümne aasta jooksul – varasemas kohtupraktikas oli see tähtaeg eranditult viis aastat.

23. veebruar 2021

Riigikohus võtab õigusteabe- ja koolitusosakonda tööle nõuniku, kelle põhiülesanne on töötada välja ja viia ellu kohtunike koolitusprogrammi oskuskoolituste valdkonnas.

Lehed