Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 28.06.2020
Näiteks 28.06.2020
17. Detsember 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi sõnul on tubakatoodete keeld vanglas põhjendatud. Vangla julgeolek, kinnipeetavate vaheliste ebaseaduslike suhete ja tuleohu ärahoidmine, järelevalve tõhusam teostamine ning teiste vangla territooriumil viibivate inimeste tervise kaitsmise vajadus koosmõjus kaaluvad üles kinnipeetavate õiguste riive.

12. Detsember 2019

Uued kohtunikud asuvad tööle Harju ja Pärnu Maakohtus. Harju Maakohtus alustavad jaanuaris kohtunikena tööd Katrin Mikenberg, Mairi Heinsalu, Marina Ninaste ja Grete Vahtra. Pärnu Maakohtus asub veebruaris kohtunikuna ametisse Rajar Miller.

9. Detsember 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas õiguskantsleri Narva linna sotsiaalteenuseid puudutavat taotlust lahendades, et kohalik omavalitsus peab arvestama inimeste põhiõigusi ning täitma sellele seadusega pandud kohustust tagada sotsiaalteenuste osutamine. Sealjuures tuleb vajalik sotsiaalabi tagada seaduses ette nähtud ulatuses.

6. Detsember 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas otsuses, et elatise maksmisest kõrvalehoidumisega on tegemist juba siis, kui vanem teadlikult viivitab elatise maksmisega vähemalt ühe kuu. Vanem hoiab elatusraha maksmisest kõrvale, kui ta rikub lapse ülalpidamiskohustust olukorras, kui tal on võimalik raha maksta või teha seda suuremas ulatuses, kuid ta jätab selle kohustuse teadlikult vähemalt ühe kuu jooksul täitmata.

4. Detsember 2019

Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases määruses, et kui inimene ei nõustu tervisetõendiga, mille alusel on Maanteeamet peatanud tema juhtimisõiguse, on tal õigus vaidlustada tervisetõend halduskohtus.

2. Detsember 2019

Riigikohtu kodulehe uuenduse tulemusena saab lahendivaatelt nüüd mugavalt liikuda lahendiga seotud annotatsioonide ja märksõnade juurde ning neid on võimalik alla laadida ka tekstitöödeldavas formaadis.

28. November 2019

Riigikohtu halduskolleegiumi septembris tehtud otsus tõi Riigikohtule selge sõnumi eripreemia.

28. November 2019

Riigikohus rahuldas täna maaomaniku kassatsioonkaebuse Keskkonnaameti peale vaidluses Natura alal suvila projekteerimise tingimuste üle. Halduskolleegium ei nõustunud Keskkonnaameti seisukohaga, et Natura alal ei tohi kaitstavat elupaika ehitamisega vähimalgi määral kahjustada. Kolleegium jättis jõusse Tallinna Halduskohtu otsuse, mis kohustab Keskkonnaametit projekteerimistingimuste kooskõlastamise võimalikkust uuesti hindama.

27. November 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas MTÜ Urban Style ja MTÜ Eesti Esitajate Liidu vahelises vaidluses tehtud kohtuotsuses, et registreeritud huvikoolile laieneb autoriõiguse seaduses sätestatud erand, mis võimaldab kasutada õppeprotsessis fonogramme teose esitajatele ja fonogrammitootjatele tasu maksmata. Samas peab huvikool tagama, et erandile tuginev fonogrammide kasutamine ei ole vastuolus tavapärase kasutamisega ega kahjusta põhjendamatult õiguste omajate seaduslikke huve.

21. November 2019

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul nimetas Riigikogu riigikohtunikuks Tartu ringkonnakohtuniku Juhan Sarve, kes asub ametisse tuleva aasta 3. veebruaril.

Lehed