Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 13.11.2019
Näiteks 13.11.2019
29. september 2011
Riigikohtu esimees Märt Rask kõneles täna Läti põhiseaduskohtu 15. aastapäeva konverentsil Eesti kogemusest põhiseaduslike väärtuste kaitsmisel majanduskriisis. Rask kirjeldas hoiatava näitena Eestis majanduskriisi alguses rutakalt riigilõivude tõstmisega kaasa tulnud probleeme õigusemõistmise tagamisel.
27. september 2011
Äsja Riigikohtus valminud lühianalüüs korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kohtupraktikast kinnitab, et kohtupraktika on selles küsimuses ühetaoline ning jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS § 69 lg 4 alusel on äärmiselt erandlik.
22. september 2011
Riigikohtu õigusteabe osakonnas valmis analüüs maksekäsu kiirmenetluse kohtupraktika probleemidest. Analüüsis uuriti Tallinna ringkonnakohtu praktikat aastatel 2008-2010.
12. september 2011
Riigikohus kuulutab oma 92. aastapäeva puhul välja järjekorras seitsmenda õpilastööde konkursi.
21. juuni 2011
Riigikohtu tsiviilkolleegium käsitles esmakordselt TsÜS § 86 lg 2 ja 3 kohaldamist. Nimetatud säte reguleerib tehingu tühisust heade kommete vastasuse tõttu „liigkasuvõtmise“ tunnustel.
21. juuni 2011
Riigikohtu üldkogu leidis tänases otsuses, et inimese kinnipidamine pärast karistuse ärakandmist on põhiseadusega vastuolus.
16. juuni 2011
Riigikohtu esimees Märt Rask andis täna Riigikogule ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Ettekande ja selle lisadega (analüüsid, statistika ja Euroopa kohtusüsteemide võrdlus) saab tutvuda Riigikohtu veebilehel. Ettekanne keskendus põhiosas kõrgetele riigilõivudele ja menetlusdokumentide kättetoimetamise raskustele.
14. juuni 2011
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas täna Tartu Linnavolikogu 19. septembri 2002. aasta määruse osaliselt põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks. Määrus kohustas teeäärsete kinnistute omanikke ja valdajaid hooldama lisaks kõnniteele ka oma kinnistu ja sõidutee vahele jäävat haljasala ja muud ala.

Lehed