Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 23.04.2021
Näiteks 23.04.2021
5. juuni 2014
Täna Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe aasta-ettekandega avaldatud 2013. aasta kohtustatistika näitab, et kohtusse pöördumine on sagenenud, ent menetlusajad seevastu lühenenud.
2. juuni 2014

President Toomas Hendrik Ilves nimetas täna, 2. juunil teise astme kohtunikeks Indrek Sootsi, Andres Parmase ja Indrek Parresti.

26. mai 2014
Täna on 19 aastat Riigikohtu tsiviilkolleegiumi liikmena töötanud Lea Laarmaal viimane tööpäev Riigikohtus.
8. mai 2014
Riigikohtu halduskolleegium leiab tänases otsuses, et AS-i Viru Hotell kahju hüvitamise nõue nn Viru Poja ehitusloa taotlemisega seotud kulude ja viivisenõude osas on osaliselt põhjendatud. Halduskohtul tuleb edasises menetluses hüvitatavad kulud täpsemalt välja selgitada.
5. mai 2014
Riigikohus selgitab tänases otsuses, kas ja kuidas arvestab sotsiaalhoolekande seadus toimetulekutoetuse määramisel perekonnaseaduses ülalpidamiskohustuse ning eestkostja ja eestkostetava varaliste suhete kohta sätestatut.
28. aprill 2014
Riigikohtu halduskolleegium jättis tänase otsusega rahuldamata Tallinna ja Narva linna ning A. Jefimovi kassatsioonkaebused Vabariigi Valitsuse otsuste peale, millega jäeti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (§ 21 lg 3) alusel esitatud taotlused gümnaasiumide eesti õppekeelele üleminekust erandi tegemiseks rahuldamata.
10. aprill 2014
Tänase määrusega otsustas Riigikohus anda maadevahetuse kriminaalasja läbivaatamise Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kogu koosseisule, kuhu kuulub kuus riigikohtunikku.
20. märts 2014
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas tänase otsusega õiguskantsleri taotlusel põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 251 lõike 2 põhjusel, et antud säte ei näe ette tõhusat ja sõltumatut kontrolli selle üle, kas inimese teavitamata jätmine tema õigusi puudutavast jälitustoimingust on põhjendatud.
19. märts 2014
Riigikohus tegi täna Rae ja Kiili valla lasteaiajärjekordade põhiseaduspärasuse kontrollimisel otsused, milles leidis, et lasteaiakoha eraldamine järjekorra alusel ei ole põhiseadusega vastuolus.
17. märts 2014
Riigikohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi 10. juulist 2014 Riigikohtu tsiviilkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

Lehed