Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 25.02.2020
Näiteks 25.02.2020
4. aprill 2012
Riigikohtu õigusteabe osakonnas valmis analüüs lähedase isiku surma põhjustamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamise kohtupraktikast. Analüüsis vaadeldi, millised asjaolusid on kohtupraktikas peetud mittevaralise kahju väljamõistmist õigustavateks erandlikeks asjaoludeks, mida  näeb kahju hüvitamise alusena ette võlaõigusseaduse § 134 lg 3. Samuti, milline on see lähedaste isikute ring, kellele sellise kahjuhüvitise väljamõistmine on kohtupraktika kohaselt õigustatud.
29. märts 2012
Riigikohus avaldas oma veebilehel kolme Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohtunikke ja kohtute tööd puudutava dokumendi mitteametlikud tõlked.
27. märts 2012
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks korruptsioonivastase seaduse sätte, mis keelas ametiisikutel olla äriühingu juht- või järelevalveorgani liige.
22. märts 2012
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsustas täna, et õiguskantsleri taotlust ESM-i asutamislepingu põhiseaduslikkuse küsimuses hakkab arutama Riigikohtu üldkogu. Riigikohtu üldkogusse kuuluvad kõik 19 riigikohtunikku. Suuline istung selleks toimub 8. mail, jätkudes vajadusel 9. mail.
16. märts 2012
Riigikohtu õigusteabe osakonnas ilmus analüüs "Hagi menetlusse võtmisest keeldumine või läbi vaatamata jätmine õigusliku perspektiivituse tõttu". Analüüsis uuritakse, milline on sellel alusel asja menetlusse võtmisest keeldumise või läbi vaatamata jätmise praktika maa- ja ringkonnakohtutes.
13. märts 2012

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves nimetas 12. märtsil kohtunikuametisse Tambet Graubergi ja Tanel Saare. Riigikohtu üldkogu määrab 20. märtsil toimuval istungil, millises kohtus Grauberg ja Saar alates 2. maist ametisse asuvad.

13. märts 2012
Riigikohtu veebilehel on nüüd võimalik tutvuda Riigikohtu õigusteabe osakonnas valminud analüüsiga Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) praktikast Riigikohtu lahendites.
13. veebruar 2012
1. septembril 2011 jõustunud kriminaalmenetluse seadustiku muudatuse tõttu ei edasta Riigikohtu kriminaalkolleegium enam menetlusosalistele koopiat määrusest, millega jäetakse kriminaalasjas esitatud kassatsioon menetlusse võtmata.
10. veebruar 2012
Täna Narvas toimuval kohtunike täiskogul peetud kõnes rääkis Riigikohtu esimees Märt Rask kohtute arengueesmärkidest ning selgusetusest nende täitmise osas, sest ei justiitsministeerium ega Riigikogu pole kohtukorralduse parendamiseks  nähtaval kujul tahet ilmutanud.
7. veebruar 2012
10. veebruaril toimub Narvas Geneva keskuses kohtuaasta keskne sündmus – kohtunike täiskogu. Kõigi Eesti kohtunike, Riigikogu ja justiitsministeeriumi esindajate osavõtul arutatakse, kuidas on Eesti kohtuvõim arenenud viie aasta jooksul alates kohtusüsteemi arengu põhimõtete vastuvõtmisest 2007. aastal.

Lehed