Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 21.09.2019
Näiteks 21.09.2019
19. veebruar 2019

Äsja valinud  kohtupraktika analüüs kajastab riigikohtu esimehe kriminaal- ja väärteoasjades tehtud kohtualluvuse määruste praktikat 2012. aasta jaanuarist 2018. aasta detsembrini. Ülevaade vaatleb riigikohtu esimehe olulisimaid seisukohti kohtualluvuse määramisel enim esile kerkinud probleemide osas.

19. veebruar 2019

Riigikohtu halduskolleegium tühistas tänase otsusega Politsei- ja piirivalveameti (PPA) 2017. aasta 6. juulil tehtud otsuse, milles PPA tegi lahkumisettekirjutuse ja kehtestas sissesõidukeelu 1983. aastast Eestis elavale korduvalt karistatud Venemaa Föderatsiooni kodanikule. Samas jättis riigikohus muutmata PPA otsuse tunnistada kehtetuks sama isiku pikaajalise elaniku elamisluba. Tänase otsuse tulemusel peab PPA kaebaja taotlusel hindama, kas talle on võimalik anda tähtajaline elamisluba.

15. veebruar 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium tühistas tänase otsusega Tallinna ringkonnakohtu 2018. aasta 21. augusti süüdimõistva otsuse, mille järgi vägistas mees 8-aastase lapse ja pani toime sugulise iseloomuga teo täisealise raske vaimse alaarenguga kannatanu suhtes. Varem oli maakohus süüdistatava nendes tegudes tõendamatuse tõttu õigeks mõistnud. Riigikohtu arvates ei hinnanud ringkonnakohus kriminaalasja arutades tõendeid igakülgselt ja saatis seetõttu asja uueks arutamiseks ringkonnakohtule teises koosseisus.

11. veebruar 2019

Reedel toimunud kohtunike täiskogu otsustas muuta 2004. aastal vastu võetud kohtunike eetikakoodeksit, luues muu hulgas kohtunikkonna sisese eetikanõukogu. Eetikanõukogu on nõuandev kogu, kuhu kohtunikud saavad pöörduda igapäevaelus ja -töös tekkivate eetiliste dilemmade puhul.

8. veebruar 2019

Täna toimub Tartus VSpa hotelli konverentsikeskuses kaheksateistkümnes kohtunike iga-aastane täiskogu, mis võtab seekord fookusesse kohtulahendi kui kohtute töö kõige olulisema osa

7. veebruar 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium nõustus Tallinna ringkonnakohtu 2018. aasta 29. juuni ja Harju maakohtu 5. juuni määrusega selles, et Aap Velsi vahistus ja talle seatud suhtlemispiirangud on praegu veel proportsionaalsed, jättes seega Aap Velsi kaitsja esitatud määruskaebuse rahuldamata. Kolleegiumi hinnangul on  Aap Velsi vahistus endiselt põhjendatud, sest süüdistatava puhul esineb erakordselt suur uute kuritegude toimepanemise oht.

5. veebruar 2019

Seoses senise riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimehe Villu Kõve nimetamisega riigikohtu esimeheks nimetas riigikohtu üldkogu täna hommikul tsiviilkolleegiumile uue esimehe. 

4. veebruar 2019

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei esitas vabariigi valimiskomisjonile registreerimiseks kaks riigikogu kandidaatide nimekirja, millest komisjon registreeris vaid viimase. Riigikohus otsustas, et valimiskomisjon toimis õigesti, käsitledes hiljem esitatud nimekirja esimese muutmisena.

1. veebruar 2019

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe andis täna toimunud Riigikohtu üldkogu istungil kõrgeima kohtu juhi ametikoha üle Villu Kõvele. Pidulikust istungist võttis osa ka Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

1. veebruar 2019

Ülevaated tsiviil-, kriminaal- ja halduskolleegiumi aktuaalsest praktikast ajavahemikul septembri algusest kuni detsembri lõpuni 2018 on kättesaadavad Riigikohtu kodulehel. Sealtsamast leiab kokkuvõtte Riigikohtu praktikast põhiseaduslikkuse järelevalve asjades aastal 2018. 

Lehed