Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 16.06.2021
Näiteks 16.06.2021
28. september 2020

Riigikohus selgitas, et erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) kuuluvad parteide esindajad kaitsevad seal neid määranud poliitiliste jõudude huve. Seetõttu tohivad nad osaleda oma erakonda puudutavate ERJK otsuste langetamisel ka juhul, kui on partei igapäevase tegevusega lähedalt seotud.

25. september 2020

Äsja valminud Riigikohtu analüüs näitab, et viimastel aastatel on kasvanud rahuldatud mittevaralise kahju nõuete osakaal tsiviilasjades. Kokku uuriti sada kohtulahendit aastatest 2018–2019, mis puudutasid näiteks tervishoiuteenuste kvaliteeti ja töölepinguvaidlusi, aga ka libedaga kukkumisel saadud vigastusi, solvavaid kommentaare ning väärinfo levitamist.

25. september 2020

Äsja valminud analüüsis käsitleti mittevaralise kahju hüvitamist Eesti kohtutes aastail 2018–2019 lahendatud tsiviilasjades. Need juhtumid puudutasid muu hulgas töölepinguvaidlusi, tervisekahju tekitamist ja isikuõiguste rikkumisi.

23. september 2020

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul kinnitas parlament kolmapäeval Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uueks liikmeks vandeadvokaat Urmas Volensi.

21. september 2020

Riigikohus võtab tööle kriminaalkolleegiumi nõuniku, kelle ülesanne on lahendada kriminaal- ja väärteoasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte.

17. september 2020

Riigikohus otsib oma meeskonda sekretäri, kelle põhiülesanne on Riigikohtu menetluste tehniline teenindamine ja korrektse asjaajamise tagamine. 

14. september 2020

Ülevaated käsitlevad kohtuasjade lahendamist Riigikohtus haldus-, tsiviil- ja kriminaal- ning väärteoasjades 2020. aasta mai algusest kuni augusti lõpuni.

9. september 2020

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnas valminud värske kohtupraktika analüüs vaatleb, kas ja kuidas on alama astme kohtud järginud Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas antud suuniseid psühhiaatrilise sundravi eelduste ja aluste kohta.

5. august 2020

Riigikohus otsib direktorit, kelle ülesanne on juhtida Eesti kõrgeima kohtu eelarveprotsessi ning õigusemõistmist teenindavate struktuuriüksuste tööd. Riigikohtu direktori ametiaeg on tähtajaline ning algab 1. jaanuaril 2021.

4. august 2020

Täna kell 13 algab Riigikohtus suuline istung, kus on arutlusel Vabariigi Presidendi taotlus tunnistada kohustusliku kogumispensioni reform põhiseadusega vastuolus olevaks.

Lehed